Видатний учений, менеджер і подвижник історичної науки

  • -

Видатний учений, менеджер і подвижник історичної науки

До 70-річчя від дня народження доктора історичних наук, професора, академіка НАН України, директора Інституту історії України НАН України, заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки

Валерія Андрійовича Смолія

Валерій Андрійович Смолій народився 1 січня 1950 р. у с. Авратин Волочиського району Кам’янець-Подільської (нині Хмельницької) області у сім’ї сільських інтелігентів. Упродовж дитячих років і шкільного навчання батьки змогли сформувати у сина такі риси характеру, як скромність, працелюбність, повагу до людей, самостійність мислення, відповідальність і самокритичність. Валерій рано проявив нахил до навчання, у 1966 р. блискуче закінчив (із золотою медаллю) місцеву середню школу. Цього ж року поступив на історичний факультет Кам’янець-Подільського педінституту (нині національний університет ім. Івана Огієнка).

Вибір виявився для Валерія Смолія напрочуд вдалим. Пануюча у ньому атмосфера наукової творчості, демократичності, поваги до особистості студента, витворена викладацьким колективом, очолюваним завідувачем кафедри історії, д.і.н., проф. Л. А. Коваленком й деканом, к.і.н., доцентом А. О. Копиловим, виявилася оптимальною для реалізації його здібностей не лише у навчанні, але й у пробудженні інтересу до наукової творчості. У 1967 р. на здібності Валерія звернув увагу проф. Л. А. Коваленко – відомий учений і чудовий педагог, котрий і став для нього першим учителем у сфері науково-дослідної роботи. Саме він допоміг обрати тематику спочатку курсової, а згодом дипломної роботи, що торкалася політичної історії України кінця ХVІІI ст. – інкорпорації Поділля (в складі Правобережжя) до Російської імперії. Працюючи під його мудрим наставництвом, Валерій Смолій проявив риси, що згодом стали притаманними йому, як науковцю: виняткову цілеспрямованість, наполегливість і працездатність, внутрішню необхідність «докопатися» до сутності історичних явищ, ясність у формуванні думок, аналітичне мислення, виваженість у судженнях тощо. Про його «фанатизм» у навчанні й праці у читальних залах вишівської бібліотеки й місцевого архіву у студентській спільноті поширювалися різні перекази. Як наслідок, у червні 1970 р. Валерій на “відмінно” захистив дипломну роботу й отримав диплом із відзнакою. Й упродовж свого життя він з величезною теплотою і вдячністю завжди згадував і згадує свого першого вчителя-наставника Леоніда Антоновича Коваленка.

Наступні роки виявилися переломними у виборі напрямку трудової діяльності. За призначенням молодий фахівець поїхав на роботу до восьмирічної школи с. Волосів Андрушківського району Житомирської області, а у вересні 1971 р. доля закинула його до Богданівської середньої школи Підволочиського району Тернопільської області. Хоча вчительська праця подобалася, але внутрішнє єство жадало творчого наукового пошуку. Тому з радістю прийняв запрошення ректорату Ніжинського педінституту ім. М. Гоголя перейти на роботу на посаду асистента кафедри загальної історії. Попрацювавши рік, у жовтні 1972 р. успішно склав іспити до аспірантури Інституту історії АН УРСР.

Потрапивши у бажану стихію, з головою пірнув у неї. Темою кандидатської дисертації стала проблема, над якою працював під час виконання дипломної роботи, а саме: «Возз’єднання Правобережної України з українськими землями в складі Російської держави». І тут йому знову фантастично пощастило. Адже науковим керівником був призначений член-кореспондент АН УРСР Ф. П. Шевченко – видатний історик другої половини ХХ ст. Інтенсивна праця в архівах і рукописних відділах наукових бібліотек СРСР дозволила В. А. Смолію достроково упродовж двох років (замість трьох передбачених аспірантурою) завершити написання дисертації й успішно захистити її наприкінці 1974 р. На його блискучі наукові здібності звернула увагу дирекція Інституту історії АН УРСР і запропонувала залишитися на роботі на посаді молодшого наукового співробітника відділу феодалізму.

Так розпочалося сходження молодого дослідника по важких щаблях історичної науки. В середині 70-х рр. вийшли у світ чотири статті, присвячені висвітленню питань возз’єднання Правобережжя з Лівобережжям у складі Росії, розвитку антифеодальної боротьби та польського суспільно-політичного руху у Правобережній Україні ХVІІІ ст. Перше монографічне дослідження В. А. Смолія «Возз’єднання Правобережної України з Росією», надруковане у 1978 р., продовжує і сьогодні залишатися цінною науковою роботою, у якій реконструйовано цілісну картину соціально-політичної історії Правобережної України другої половини ХVІІІ ст. Вагомий науковий доробок молодого науковця дав підставу дирекції Інституту історії АН УРСР перевести його на початку 1979 р. на посаду старшого наукового співробітника.

80-ті роки стали важливим періодом подальшого творчого зростання вченого. Він одним із перших започаткував в Україні вивчення фундаментальної проблеми свідомості різних прошарків українського суспільства доби раннього нового часу і в 1985 р. успішно захистив докторську дисертацію на тему «Соціальна свідомість учасників народних рухів на Україні: друга половина ХVІІ – ХVІІІ ст.».

У той же час у нього почав виразно проявлятися талант у сфері науково-організаційної діяльності, внаслідок чого влітку 1985 р. йому було доручено керівництво відділом історії середніх віків. Очоливши його, В. А. Смолій проявив велике піклування про підготовку молодих наукових кадрів, подаючи приклад своєю самовідданою працею. Дух толерантності, взаємоповаги, високої творчої активності в поєднанні з виконавчою відповідальністю незабаром вивели цей відділ на пріоритетні позиції в Інституті історії.

Друга половина 80-х рр. для нього ознаменувалася початком переосмислення марксистських методологічних засад історичного пізнання, пошуком принципово нової концепції історичного шляху, пройденого українським народом. В. А. Смолію вдалося окреслити вузлові проблеми нового концептуального бачення середньовічної й ранньомодерної історії України. Насамперед було розпочато грунтовне вивчення проблематики розбудови Української держави в ХVІІ ст., формування української нації.

За визначні досягнення Валерія Смолія у вивченні історії України, які знайшли високу оцінку вітчизняної і зарубіжної наукової громадськості, він обирається у 1992 р. член-кореспондентом, а в 1995 р. – дійсним членом (академіком) НАН України із спеціальності «Історія України».

Дослідницька робота вченого органічно поєднувалася з організаційно-адміністративною діяльністю. В липні 1991 р. В. А. Смолій був призначений заступником директора з наукової роботи Інституту історії НАН України, а в грудні 1993 р. – обраний директором цієї провідної наукової історичної установи України. Розпочався новий період у його житті та діяльності як керівника академічної інституції: започатковано структурну перебудову підрозділів Інституту історії, розширились його міжнародні наукові зв’язки з українознавчими центрами Західної Європи, Канади, США, почалось створення власного комп’ютерно-видавничого відділу, регіональних осередків історичних досліджень. Важливе значення мало створення у 1997 р. на базі відділу середніх віків Науково-дослідного інституту козацтва, що став координаційним центром вивчення історії Війська Запорозького.

Доводилося розв’язувати й низку інших проблем, адже очолив наукову координаційну раду НАН України з питань історичної науки та українську філію Міжнародного наукового товариства по вивченню XVIІІ ст., став президентом національного комітету по вивченню країн Південно-Східної Європи, віце-президентом національного комітету істориків України, головою спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій в Інституті історії НАН України, членом спеціалізованих рад Київського і Дніпропетровського університетів. З 1997 р. ввійшов до складу комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, а з 1998 р. почав виконувати обов’язки члена Президії НАН України.

Важко переоцінити значення зусиль В. А. Смолія, як головного редактора «Українського історичного журналу» (з початку 1994 р.), спрямованих на перетворення часопису в трибуну найважливіших досягнень національної історіографії. Дякуючи самовідданій, напруженій роботі редакторів, редколегії, розумінню та підтримці колег як інституту, так і поза його межами, з початку ХХІ ст. він трансформувався в один з кращих у гуманітарній сфері й піднявся до рівня провідних історичних журналів Центрально-Східної Європи.

У 1993 р. вийшло з друку у співавторстві з В. Степанковим фундаментальне монографічне дослідження «Богдан Хмельницький: Соціально-політичний портрет», в якому через призму діяльності гетьмана висвітлено грандіозну панораму національно-визвольної і соціальної боротьби українського народу в середині XVII ст.

Величезна заслуга В. А. Смолія як менеджера полягає у вмінні вірно обрати стратегічні напрями розвитку історичної науки. З кінця 90-х років ХХ ст. почалася реалізація грандіозного проекту видання «Енциклопедії історії України», перший том якої з’явився на світ 2003 р., а останній (десятий) – у 2013 р. У його підготовці взяли участь насамперед учені Інституту історії, а також сотні кращих університетських фахівців нашої країни. Вони здійснили науковий подвиг, витворивши на основі сучасних методологічних засад величну панораму історичного шляху, пройденого українським народом й етнічними меншинами України.

Важливе значення для становлення й розвитку нової концепції української історії мало втілення у життя розробленого В. А. Смолієм унікального проекту багатотомного видання «Україна крізь віки». Залучивши до його виконання провідних учених України, він спромігся за короткий термін (впродовж 1998-2000 рр.) опублікувати 15 томів цієї серії. Дане видання стало першою у незалежній Україні фундаментальною науковою роботою, присвяченою історії України з найдавніших часів до сьогодення.

Нові якості таланту Валерія Смолія, уже як політичного діяча, проявилися під час його діяльності на посаді віце-прем’єр-міністра України з питань гуманітарної політики (1997-1999 рр.). Обіймаючи її, завжди приймав зважені рішення, залишаючись при цьому скромною, чуйною і порядною людиною.

Початок ХХІ ст. ознаменувався новими успіхами В. А. Смолія як вченого, адміністратора й менеджера історичної науки. Активно продовжував досліджувати особливості Української революції XVII ст., її роль та місце в ранньомодерній історії не лише України, але й Центрально-Східної Європи, геополітичне становище Української держави середини XVII – початку XVIIІ ст., українську державну ідею кінця XVI – XVIIІ ст.

У 2009 р. вийшло з друку третє доопрацьоване видання монографії «Богдан Хмельницький. Соціально-політичний портрет». А через рік з’явилося фундаментальне дослідження життя й діяльності видатного державного діяча України Петра Дорошенка. По-перше, його зміст спростовував розповсюджений в історіографії міф про трактування соціально-політичних подій 60-х – першої половини 70-х рр. XVII ст. «Руїною». Насправді ж у той час точилася відчайдушна боротьба за соборність України та збереження її суверенітету. По-друге, ґрунтовно розкрито образ П. Дорошенка, котрий разом з київським митрополитом Й. Тукальським намагався об’єднати козацьку Україну, зберегти її внутрішньополітичний суверенітет й утворити Київський патріархат.

Працював талановитий вчений і в сфері розробки посібників і підручників для вишів і середньої школи. Так, у 2000 і 2002 рр. побачили світ друге й третє перевидання «Історія України: нове бачення» – навчального посібника для студентів і викладачів середніх спеціальних і вищих навчальних закладів. Було підготовлено й опубліковано пробний підручник для 7 класу «Історія України. Давні часи та середньовіччя» (Київ, 2000). На ІІІ Київській Міжнародній виставці «Книжковий сад–2001», присвяченій 10-ій річниці незалежності України, він був відзначений дипломом у номінації «Кращий підручник». У 2007 р. вийшов підручник «Історія України» для загальноосвітніх навчальних закладів.

Велику увагу Валерій Смолій постійно приділяв і приділяє підготовці наукових кадрів. Під його керівництвом підготовлено й захищено понад 40 докторських і кандидатських дисертацій. Успішно функціонує створена ним наукова школа, вчені якої відомі в Україні та за її межами.

Держава високо оцінила науковий доробок В. А. Смолія у розвитку історичної науки, який складає понад 1500 праць, а також його заслуги в громадській і державній діяльності. У 1996 р. вченого нагороджено «Відзнакою Президента України», у 1998 р. присвоєно почесне звання «Заслуженого діяча науки і техніки України». У 2001 р. отримав державну премію України в галузі науки і техніки за цикл праць «Україна крізь віки». Одержав також нагороди – ордени Ярослава Мудрого V (1999), ІV (2004), ІІІ (2011), ІІ (2014), І (2019) ступенів та «За заслуги» ІІ (2006) і І (2009) ступенів.

І ще один дуже важливий і показовий штрих видатного ученого, менеджера й подвижника історичної науки. Закінчивши історичний факультет нашого вишу, упродовж подальших років свого життя він завжди пишався і пишається тим, що став істориком у стінах першого Українського державного університету, створеного в горнилі національної революції 1917–1921 рр. Незмінно відвідує рідну Альма-Матер, зустрічаючись з викладачами і студентами історичного факультету. Кожного приїзду він робить черговий внесок у бібліотеку закладу – десятки фундаментальних видань, монографій, збірників статей, підготовлених вченими Інституту історії України НАН України, за що читачі та працівники бібліотеки щиро дякують йому і його колегам. Очоливши наглядову раду рідного навчального закладу, постійно надає йому допомогу у різних сферах функціонування. Не можна переоцінити її значення у трансформації, яку пережив він на шляху від провінційного педінституту до національного університету імені Івана Огієнка, що перебуває у сотні кращих вишів України.

Колектив Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка пишається своїм випускником, щиросердечно вітає його з ювілеєм й бажає Валерію Андрійовичу Смолію міцного здоров’я, щастя, довгих років життя, творчої наснаги, нових наукових здобутків, енергії та сили нести великий тягар відповідальності вченого, менеджера історичної науки й громадянина України.

За публікаціями В. С. Степанкова

Переважна частина книг, представлених на виставці, знаходиться у фондах бібліотеки університету, решта книг доступні користувачам у електронній формі.

І. Життєвий і творчий шлях В. А. Смолія в наукових публікаціях

Степанков В. Видатний учений та менеджер історичної науки (кілька штрихів до змалювання образу Валерія Смолія) / Валерій Степанков // Наук. праці Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Історичні науки ; [редкол.: В. Магась (голов. ред.), В. Степанков (відп. ред.), В. Смолій та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2019. – Т. 29 : До 70-річчя від дня народження академіка Валерія Смолія. – С. 11–33.

Стаття присвячена з’ясуванню основних віх життя, наукової творчості й діяльності у сфері відродження та розвитку історичної науки України у кінці ХХ – перші десятиріччя ХХІ ст. Валерія Андрійовича Смолія. Велику увагу приділено аналізу формування і розвитку наукових поглядів ученого, значимості його творчого доробку у дослідженні вузлових проблем вітчизняної історії ХVІІ – ХVІІІ ст. і ролі в успішному функціонуванні, очолюваної ним академічної інституції.

Переглянути електрону версію

Валерій Андрійович Смолій // Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Перші 100 років поступу / [авт. кол.: С. Копилов, О. Завальнюк, А. Філінюк та ін. ; редкол.: С.Копилов (голова), О.Завальнюк, Н.Коваленко (літ. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. – С. 139.

Ювілейна книга присвячена 100-річчю славетного навчального закладу вищої освіти Поділля, одного з первістків національної освіти України. З її сторінок постає історія заснування та перші сто років вишу, здобутки на науковій та освітянській ниві його професорсько-викладацького складу, у тому числі академіка В. А. Смолія, життя студентства, розповідь про реорганізації навчального закладу, навчальну, наукову, спортивну, міжнародну та культурну діяльність університету.

Степанков В. Подвижник історичної науки / Валерій Степанков // Наук. праці Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Історичні науки / [редкол.: В. Смолій, В. Степанков (відп. ред.), С. Копилов (заст. відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2014. – Т. 24 : На пошану професора В. А. Смолія. – С. 8–26.

У статті зроблено спробу змалювати в основних рисах картину життєвого шляху й наукової творчості сучасного видатного вченого й організатора історичної науки в Україні Валерія Андрійовича Смолія. Відзначено найважливіші віхи біографії, що дозволяють простежити процес формування його як особистості, методологічні підвалини історичного мислення, адміністративну та громадсько-політичну діяльність.

Переглянути електрону версію

Матях В. М. Смолій Валерій Андрійович / В. М. Матях // Енциклопедія історії України : у 10 т. / [редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.] ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Наук. думка, 2012. – Т. 9: Прил.–С. – С. 672–674.

У статті проаналізовано основні етапи творчого шляху академіка В. А. Смолія.

Переглянути електрону версію

Україна крізь віки : зб. наук. праць на пошану академіка НАН України, професора Валерія Смолія. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2010. – 1096 с.

Видання присвячене 60-річчю від дня народження академіка НАН України, директора Інституту історії України НАН України В. А. Смолія. У розвідках, вміщених на його сторінках, висвітлюється широкий спектр проблем української історії від найдавніших часів до сьогодення, а також порушено питання теорії та методології історичної науки, історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін, багато з яких досліджуються вперше, або оцінюються з позицій сучасної історичної науки. Збірник відкривається аналітичними статтями відомих українських учених, у яких простежено життєвий та науковий шлях академіка В. Смолія: Тронько П. 40 років служіння Кліо. – С. 5–13; Реєнт О. Слово про вченого. – С. 14–19.

Переглянути електрону версію

Валерій Андрійович Смолій // Історія Української революції 1648–1676 рр. та Гетьманщини (середина XVII–XVIII ст.) (наукова школа) : біобібліогр. покажч. / [уклад.: І.М.Конет, В. С. Степанков, Л.А.Онуфрієва та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2009. – С. 6–32. – (Сер. “Наукові школи університету” ; вип.8).

Покажчик містить біографічні довідки, списки основних наукових, навчальних і методичних публікацій, інформацію про участь у наукових форумах та інші види науково-педагогічної діяльності учасників наукової школи «Історія Української революції 1648–1676 рр. та Гетьманщини (середина XVII–XVIII ст.)», яка функціонує у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка та Інституті історії України НАН України. Співкерівники школи – Смолій Валерій Андрійович, доктор історичних наук, професор, академік НАН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України, директор Інституту історії України НАН України і Степанков Валерій Степанович – доктор історичних наук, професор, академік УАІН, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри всесвітньої історії.

Смолій Валерій Андрійович – директор Інституту історії України НАН України // Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка : [ювілейне видання] / [авт.-упоряд. Я. Білейчук ; ред. Л. Польова ; редкол.: О. М. Завальнюк, В. А. Смолій, І. М. Вишневський та ін. ; директор проекту С. Ворона]. – Київ : Логос Україна, 2008. – C. 188–189.

Книга присвячена 90-річчю первістка національної освіти України – Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, значення якого неможливо переоцінити за величезний внесок у розбудову української наукової думки. На її сторінках – історія заснування та становлення славетного вищого навчального закладу Поділля, науково-педагогічний склад, здобутки на освітянській ниві його професорсько-викладацького загалу, сучасне життя та перспективи цього заслуженого і водночас молодого закладу. У рубриці “Випускники університету” висвітлено основні віхи життя і наукової діяльності доктора історичних наук, академіка НАН України (1995 р.), професора (1999 р.), заслуженого діяча науки і техніки (1988 р.), лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки (2001 р.), випускника історичного факультету (1970 р.) В. А. Смолія.

Завальнюк О. М. Валерій Андрійович Смолій // ЗавальнюкО.М. Минуле і сучасне Кам`янця-Подільського: політики, військові, підприємці, діячі освіти, науки, культури й медицини : іст. нариси / О.М.Завальнюк, О.Б.Комарніцький, В.Б.Стецюк. – Кам`янець-Подільський, 2007. – С.414–422.

У книзі вміщено нариси про видатних кам’янчан, які працюючи у різних сферах, прославляли Кам’янець-Подільський, примножували історію, матеріальну і духовну культуру міста, регіону, країни, залишили після себе вікопомний слід або високопрофесійно творять сьогодення. У нарисі йдеться про яскравий талант ученого-історика, організатора історичної науки, державного і громадського діяча, академіка НАН України В. А. Смолія. Підкреслена особлива участь Валерія Андрійовича в долі рідної Альма-матер, його тісні контакти з керівниками, колегами-істориками, студентською молоддю, турбота про поповнення фонду бібліотеки університету виданнями, підготовленими вченими Інституту історії України НАН України.

Степанков В. С. Академік Валерій Андрійович Смолій : [наук.-попул. вид.] / В. С. Степанков. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2006. – 23 с. – (Сер. “Видатні випускники Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту”).

У пропонованому науково-популярному виданні розповідається про життєвий і науковий шлях доктора історичних наук, професора, академіка НАН України, директора Інституту історії України НАН України Валерія Андрійовича Смолія – випускника історичного факультету Кам’янець-Подільського державного університету.

Степанков В. С. Смолій Валерій Андрійович / В. С. Степанков // Кам’янець-Подільський державний університет в особах / [творчий задум та заг. ред. О. М. Завальнюка]. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2003. – Т. 1. – С. 10–26.

Книга відкриває серію видань, що присвячені людям, які свій професійний і життєвий шлях пов’язали з найдавнішим вищим навчальним закладом Поділля. Біографічний нарис про видатного українського історика, академіка Валерія Смолія розкриває основні віхи його біографії, наукової, організаційно-адміністративної, політичної та громадської діяльності.

Степанков В. С. Валерій Смолій – академік НАН України / В. С. Степанков // ACADEMIA на пошану професора Леоніда Антоновича Коваленка (до 90-річчя від дня народження). – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-т, 1997. – Т.1: Історичні дослідження. – С. 36-46.

У статті, надрукованій у рубриці “Наукова школа професора Л. А. Коваленка”, розглянуто основні етапи становлення і розвитку наукових поглядів та професійного становлення В. А. Смолія.

ІІ. Наукові праці В. А. Смолія

Смолій В. Феномен Української національної революції XVII ст.: компаративні та евристичні проекції / В. Смолій, В. Степанков ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Ін-т історії України, 2019. – 374 с.

У пропонованих нарисах апробуються нові евристичні підходи до дослідження Української національної революції XVII ст. як складного суспільного та соціально-політичного феномена раннього нового часу, породженого специфікою перебігу історичного процесу на етнічному українському ареалі й водночас типологічно спорідненого з революційними рухами в ряді країн Європи, а також англійських колоніях Нового Світу, що вступали у період створення національних держав і вироблення якісно відмінних від середньовічних моделей суспільних відносин.

Переглянути електрону версію

Історія Української держави: Гетьманат ранньомодерної доби / [відп. ред. В. Смолій] ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Арій, 2018. – 720 с.

У цій книжці увазі читача пропонується історичний образ Української козацької держави. Процеси її становлення та функціонування у змінних реаліях XVII–XVIII ст. вписано у найширший контекст інтегрування України у цивілізацію раннього нового часу.

Переглянути електронну версію

Соціополітичний простір ранньомодерної України : історичні нариси / [відп. ред. В. Смолій] ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Ін-т історії України, 2018. – 622 с.

Пропонованою працею в нарисовій формі з нової дослідницької перспективи представлено специфіку організаційного структурування соціополітичного простору ранньомодерної України в таких його сегментарних складових, як поле політики, правова, соціальна, економічна горизонталі, культурно-ментальне тло.

Переглянути електрону версію

Український Гетьманат: нариси історії національного державотворення XVII–XVIII ст. : у 2 кн. / [редкол.: В. Смолій (відп. ред.), В. Горобець (заст. відп. ред.), О. Гуржій та ін.] ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Ін-т історії України, 2018. – Кн. 1. – 610 с.; Кн. 2. – 580 с.

У праці з різнопланових і варіативних дослідницьких проекцій представлено історичний образ Української козацької держави. Увагу акцентовано на проблемах її становлення і функціонування у змінних реаліях XVII–XVIII ст., процесах інтегрування у світову цивілізацію раннього нового часу. При цьому репрезентовано найрізноманітніші сфери регульованого національним державним організмом тогочасного суспільного буття українців — соціальні взаємини, господарство, демографію, освіту і освіченість, політику й владні відносини, дипломатію, судочинство тощо.

Переглянути електрону версію: Книга 1, Книга 2

Смолій В. Донбас і Крим в економічному, суспільно-політичному та етнокультурному просторі України: історичний досвід, модерні виклики, перспективи. Аналітична доповідь / В. Смолій, С. Кульчицький, Л. Якубова ; відп. ред. Г. Боряк. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2016. – 616 с.

Аналітична доповідь узагальнює результати комплексного дослідження, здійсненого в рамках проекту “Донбас і Крим у суспільно-політичному та етнокультурному просторі України: історичний досвід, модерні виклики, перспективи”. Застосування компаративного аналізу дало можливість визначити специфіку формування та історичного шляху регіональних спільнот Донбасу й Криму, а також підоснови їх опорності щодо українського проекту. Реконцептуалізація основних проблем соціально-економічного, суспільно-політичного та культурного розвитку дозволила предметно розглянути причини й фактори гальмування процесу націєтворення на регіональному рівні. На основі системного аналізу державних практик регулювання міжнаціональних взаємин у їх історичній динаміці запропоновані нові підходи до формування порядку денного державної регіональної, етнонаціональної та гуманітарної політики.

Переглянути електрону версію

Смолій В. Український політичний проект XVII ст.: становлення національного інституту влади / В. Смолій, В. Степанков ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Ін-т історії України, 2014. – 194 с.

У праці на ґрунтовній джерельній базі та із застосуванням новітніх методологічних підходів відтворено (в контексті реалізації українського політичного проекту XVII ст.) основні аспекти організаційного оформлення та функціонування національного інституту влади.

Переглянути електрону версію

Смолій В. Інститут влади в політичній системі України середина – друга половина XVII ст. / В. Смолій, В. Степанков. – Київ : Наук. думка, 2014. – 244 с.

У праці на ґрунтовній джерельній базі та із застосуванням новітніх методологічних підходів відтворено (в контексті розвитку українських суспільно-політичних процесів революційної доби) основні аспекти організаційного оформлення та функціонування національного інституту влади.

Національне питання в Україні ХХ – початку ХХІ ст. : історичні нариси / [ред. рада: В. М. Литвин (голова), В. А. Смолій, Г. В. Боряк та ін. ; відп. ред. В. А. Смолій ; керівн. авт. кол. Л. Д. Якубова] ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Ніка-Центр, 2012. – 592 с.

В колективній монографії українських дослідників підсумований історичний досвід України щодо осмислення й утілення власних етнополітичних прагнень. Віхи становлення української ідеї, консолідації навколо неї української політичної нації та визволення державотворчої енергії українського народу розглядаються на тлі драматичних подій політичної історії XX – початку XXI ст. Авторський колектив простежує зміни політичних і державних доктрин у розв’язанні національного питання, становища та міри впливу на них українців і решти етносів України. Проблема становлення політичної платформи українства як державної нації та етнічних меншин як вагомих гравців сучасного політичного простору досліджена на тлі історично змінюваних декорацій у різних державах (Російській та Австро-Угорській імперіях, УНР, ЗУНР та УСРР, II Речі Посполитій і Румунському королівстві, ЧСР та УРСР, незалежній Україні).

Переглянути електрону версію

Економічна історія України: історико-економічне дослідження : в 2 т. / [ред. рада: В. М. Литвин (голова), Г. В. Боряк, В. М. Геєць та ін. ; відп. ред. В.  А. Смолій ; авт. кол.: Т. А. Балабушевич, В. Д. Баран, В. К. Баран та ін.] ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Ніка-Центр, 2011. – Т. 1. – 696 с.; Т. 2. – 608 с.

«Економічна історія України» – це перше в історіографії підсумкове синтетичне видання, створене великим колективом академічних і вузівських фахівців. Праця охоплює всі історичні періоди – прадавню і давню історію, середньовічну добу, ранній новий час, модерну добу, новітню епоху. В ній простежуються соціально-економічні процеси на всій території розселення українців, у тому числі на українських землях з особливою долею. В полі зору дослідників перебуває також більшість тих протодержавних і державних утворень, які виникли на сучасній території України.

Переглянути електрону версію: Том 1, Том 2

Нариси історії української революції 1917-1921 років : у 2 кн. / [редкол.: В. А. Смолій (голова), Г. В. Боряк, В. Ф. Верстюк та ін.] ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Наук. думка, 2011. – Кн. 1. – 390 с.; 2012. – Кн. 2. – 464 с.

У книзі розповідається про особливий період у модерній історії України, в ході якого були реалізовані перші в XX ст. українські державотворчі проекти: Українська Народна Республіка, Українська Держава, Західноукраїнська Народна Республіка, Українська Соціалістична Радянська Республіка. Розкриваються соціальні, політичні та культурні аспекти революційного часу. Нариси узагальнюють великий історіографічний доробок сучасних українських істориків, які займаються вивченням Української революції.

Переглянути електрону версію: Книга 1, Книга 2

Смолій В. Петро Дорошенко: політичний портрет : [наук. вид.] / В. Смолій, В. Степанков. – Київ : Темпора, 2011. – 632 с.

У праці, із залученням грунтовної джерельної бази, відтворено історичний портрет одного з найбільш харизматичних політичних лідерів козацької України середини – другої половини ХVІІ ст. Його життєвий шлях і діяльність висвітлюються на широкому тлі міжнародних відносин у центрально-східному регіоні Європи з урахуванням сукупності внутрішніх чинників, а також тих складних геополітичних реалій, у яких опинилася Українська держава після смерті Б. Хмельницького.

Переглянути електрону версію

Смолій В. Українська національна революція XVII ст. (1648-1676 рр.) / В. Смолій, В. Степанков. – Київ : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2009. – 447 с.

У праці на ґрунтовній джерельній базі та з урахуванням досягнень вітчизняної і світової історичної думки в царині дослідження революційних рухів раннього нового часу зроблено спробу представити феномен Української революції XVII ст. в сукупності та взаємодії його політичних, соціальних, економічних і ментально-свідомісних складових, а також показати її роль і місце в українській і європейській історії.

Переглянути електрону версію

Смолій В. Політична система українського суспільства у роки національної революції XVII століття / В. Смолій, В. Степанков. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2008. – 120 с.

У праці на ґрунтовній джерельній базі відтворено процес організаційного оформлення та функціонування в кінці 40-х – 70-х рр. XVII ст. на теренах козацької України національної моделі політичної системи.

Історія українського козацтва : нариси : у 2 т. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, НДІ козацтва ; [редкол.: В. А. Смолій (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – Т.1. – 800с.; 2007. – Т.2. – 724 с.

Сучасні українські історики на основі новознайдених документів і матеріалів та досягнень новітньої історичної науки створили узагальнений образ українського козацтва. До першого тому увійшли нариси, які охоплюють генезу та еволюцію козацтва, його цивілізаційну типологію, систему ціннісних орієнтацій та становлення політичної культури. Окрім того, розглянуто питання соціальної, військової, політичної та державотворчої діяльності українського козацтва від найдавніших часів до кінця XVIII століття. У другому томі розглянуто етнонаціональні аспекти феномена українського козацтва, козацьке право і судочинство, його православні та геральдичні традиції, специфіку козацького історіописання, сприйняття українського козацтва у західноєвропейському світі. Спеціальні нариси присвячено еволюції козацького стану після ліквідації козацької держави та поглинення України іноетнічними імперськими структурами, відродженню козацтва в сучасній Українській державі.

Переглянути електрону версію: Том 1, Том 2

Історія українського селянства : нариси : у 2 т. / [відп. ред. В. А. Смолій]; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ : Наук. думка, 2006. – Т. 1. – 632 с.; Т. 2. – 652 с.

У двотомнику узагальнена дослідницька робота в галузі історії українського селянства, здійснена в останні півтора десятиріччя. Зокрема, по-новому висвітлюються такі важливі епохи в історії селянства, як доба Київської Русі, визвольна війна під проводом гетьмана Б. Хмельницького, Українська революція початку XX ст. (1-й том, розділи 1–11), суцільна колективізація сільського господарства та її політичні і соціально-економічні наслідки (2-й том, розділи 12–19).

Смолій В. А. Микола Костомаров: віхи життя і творчості : енцикл. довід. / В. А. Смолій, Ю. А. Пінчук, О. В. Ясь ; вступ, ст. і заг. ред. В. А. Смолія. – Київ : Вища шк., 2005. – 543 с.

Довідник містить понад 1000 статей, в яких висвітлено основні віхи творчого та життєвого шляху визначного вітчизняного історика, письменника, етнографа і фольклориста, українського громадсько-політичного діяча XIX ст. М. Костомарова. Тут розглянуто твори вченого, періодичні та неперіодичні видання, в яких він публікував свої студії, найважливіші населені пункти, місцевості та регіони, пов’язані з біографією науковця, окреслено сфери і напрями його діяльності. Подано інформацію про відомих дослідників життя і творчості видатного діяча та їхній внесок у костомаровознавство. Видання містить також наукову термінологію та понятійний апарат.

Переглянути електрону версію

Енциклопедія історії України : у 10 т. / [ред. рада: В. М. Литвин (голова ради), В. М. Геєць, В. А. Смолій та ін. ; редкол.: В. А. Смолій (голова колегії), В. Ф. Верстюк, С. В. Кульчицький (заст. голови) та ін.] ; НАН України, Інститут історії України. – Київ : Наук. думка, 2003–2013. – Т. 1–10.

В енциклопедії представлено відомості про видатних громадських діячів, учених, діячів культури та мистецтва, освіти, основні історичні події України, охарактеризовано життя українців в інших державах, надано відомості про окремих видатних людей планети, тим чи іншим чином пов’язаних з Україною та про учених, які істотно вплинули на розвиток історичної науки. Редакційна колегія прагнула, щоб ЕІУ була цікавою й інформативною, враховувала останні здобутки історичної науки. Поряд із статтями з історії України у ній публікуються загальнотеоретичні матеріали, які висвітлюють сучасні досягнення світової історіографії та політології, а також подаються відомості про окремих визначних людей планети та найвпливовіші міжнародні організації. ЕІУ є працею великого колективу науковців України, у якій підбито підсумок здобуткам національної історіографії. Енциклопедію видав Інститут історії України Національної академії наук України (Київ). До роботи над енциклопедією долучені Інститут археології Національної академії наук України (Київ) та Інститут українознавства імені І. Крип’якевича Національної академії наук України (Львів), а також багато вчених різних міст України, запрошених до роботи над енциклопедією; є автори з Польщі, Росії, Литви, Канади.

Переглянути електрону версію

Нариси з історії дипломатії України / під. ред. В. А. Смолія. – Київ : Альтернативи, 2001. – 736 с.

Пропоноване видання є першим в українській історіографії дослідженням з історії української дипломатії. Користуючись різноманітними, зокрема архівними, джерелами, автори відтворюють у нарисовій формі відносини України з дипломатичними службами та головами урядів інших держав, розкривають історію українських земель як об’єкта дипломатичної боротьби різних держав у періоди бездержавності України.

Історія України в особах : Козаччина / [авт. кол.: В. М. Горобець (упоряд. і авт. передм.), В. А. Смолій, О. І. Гуржій та ін.]. – Київ : Вид-во «Україна», 2000. – 302 с. : іл.

Книга містить нариси про найвидатніших державних, громадських, церковних та культурних діячів України середини XVII – XVIIІ ст. У них через життєписи окремих людей відтворено героїчну боротьбу українського народу за своє соціальне й національне визволення, побудову незалежної української держави, показано становлення української духовної культури в контексті європейських культур.

Українська національна революція XVII ст. (1648-1676 рр.) / В. А. Смолій, В. С. Степанков. – Київ : Альтернативи, 1999. – 352 с. – (Сер. “Україна крізь віки” ; Т. 7).

Сьомий том 15-томного видання “Україна крізь віки” присвячений Національній революції 1648–1676 рр. – одній із найяскравіших і найтрагічніших сторінок історії українського народу. На основі аналізу виявлених джерел та творчого доробку науковців автори реконструювали в основних рисах панораму розвитку Національної революції. При цьому прагнули не обходити мовчанкою жодного з “гострих” чи “глухих” кутів досліджуваної проблеми. З огляду на це окремі висловлені міркування, положення і висновки мають дискусійний характер.

Переглянути електрону версію

Українська національна революція середини XVII ст.: проблеми, пошуки, рішення / В. А. Смолій, В. С. Степанков. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 1999. – 107 с.

У праці на основі аналізу виявленої джерельної бази та досягнень вітчизняної й зарубіжної історіографії зроблено спробу по-новому висвітлити типологію, рушійні сили. хронологічні межі, періодизацію й  особливості національно-визвольної, конфесійної і соціальної боротьби протягом 1648–1676 років, а також з’ясувати їх роль і місце в українській історії. Автори висловлюють власне бачення проблеми, яке не завжди може збігатися з усталеною в історичній науці точкою зору.

Смолій В. Українська державна ідея XVII–XVIII століть: проблеми формування, еволюції, реалізації : [наук. вид.] / В.А.Смолій, В.С.Степанков. – Київ : Альтернативи, 1997. – 368 с. : іл.

Пропонована робота відомих українських істориків – перша спроба узагальнюючого висвітлення основних аспектів проблеми формування та еволюції української державної ідеї, що розглядаються в нерозривному зв’язку з боротьбою за її реалізацію впродовж ХVІІ–ХVІІІ ст. як широкого загалу народних мас, так і еліти суспільства.

Переглянути електрону версію

Смолій В. А. Богдан Хмельницький: хроніка життя та діяльності :[наук. вид.]/ В. А. Смолій, В. С. Степанков. – Київ : Наук. думка, 1994. – 262 с.

Книжка є першою у вітчизняній історіографії спробою на підставі численних архівних матеріалів і документальних джерел створити докладний життєпис видатного політичного й державного діяча, гетьмана України Богдана Хмельницького.

Володарі гетьманської булави: історичні портрети / авт. передм. В. Смолій. – Київ : Варта, 1994. – 557 с.

Це найповніше видання про гетьманів України та Війська Запорозького. На основі маловідомих, раніше недоступних архівних матеріалів автори – сучасні українські історики – створюють багатогранні цікаві портрети двадцяти найвідоміших козацьких обранців, висвітлюють їхню роль у державотворенні України.

Смолій В. А. Богдан Хмельницький: соціально-політичний портрет : [монографія] / В. А. Смолій, В. С. Степанков. – Київ : Либідь, 1993. – 501 с. ; 1995. – 2-ге вид., допов. і переробл. – 624 с.

На строго документальній базі автори простежують основні віхи життєвого шляху Богдана Хмельницького, показують обставини, які зумовили формування його світоглядних настанов, вплинули на політичний вибір. Богдан Хмельницький – гетьман, політичний діяч, полководець, дипломат, просто людина – всі ці його іпостасі знайшли висвітлення в книзі. Постать Богдана Хмельницького змальована на широкому історичному тлі, де живуть і мислять десятки історичних осіб, доля яких так чи інакше переплітається з долею гетьмана.

Переглянути електрону версію

Правобережна Україна у другій половині XVII–XVIIІ ст.: проблема державотворення : [наук. вид.] / В. А. Смолій, В. С. Степанков. – Київ, 1993. – 71 с.

На основі широкої джерельної бази розкриваються шляхи еволюції та форми прояву державотворчих процесів у Правобережній Україні в другій половині ХVІІ–ХVІІІ ст. Значні хронологічні рамки праці дали можливість показати динаміку розвитку та виявити якісні грані змін, які відбувалися у політичному житті Української держави. Переосмислюється й дається нова оцінка багатьом фактам, явищам та людям тогочасної доби. Звернута увага на  політичні уроки подій, які відбувалися в Україні у період формування, розвитку та втрати нею власної державності.

Переглянути електрону версію

Смолій В. А. Як і коли почала формуватися українська нація / В. А. Смолій, О. І. Гуржій. – Київ : Наук, думка, 1991. – 112 с.

У книзі розповідається про формування української нації, хронологічні витоки цього процесу, його найголовніші етапи, взаємозв’язки розвитку економіки і українського етносу, визначення національної території українців, етнічний склад та чисельність населення України.

Переглянути електрону версію

Смолій В. А. Формування соціальної свідомості народних мас України в ході класової боротьби (друга половина XVII–XVIIІ ст.) : [монографія] / В. А. Смолій. – Київ : Наук, думка, 1985. – 264 с.

У монографії досліджується процес формування соціальної свідомості народних мас у ході класової боротьби доби феодалізму в Україні. Простежуються особливості суспільної свідомості різних верств населення, аналізуються лозунги, вимоги, позитивні ідеали учасників повстань. Значну увагу приділено висвітленню питання про соціальну практику учасників антифеодальних повстань.

Смолій В. А. Формування соціальної свідомості народних мас України в ході класової боротьби (друга половина XVII–XVIIІ ст.) : [монографія] / В. А. Смолій. – Київ : Наук, думка, 1985. – 264 с.

На основі значного кола джерел у роботі висвітлюється наростання антифеодального і визвольного руху на Правобережній Україні. Велику увагу приділено економічним, політичним і культурним зв’язкам Правобережної України з Російською державою у другій половиніXVIIІ ст., розкрито їх роль у возз’єднанні Правобережжя з Росією.

ІІІ. Підручники, навчально-методичні посібники

Дипломатія на «межі світу»: міжнародні відносини та зовнішня політика Української держави (XVII ст. – 1750-ті рр.) : посіб. для ун-тів / В. Смолій, В.  Степанков, В. Горобець, Т. Чухліб. – Київ : Вид-во «AMENHOTEP», 2016. – 320 с.

У посібнику розкриваються надскладні проблеми національної дипломатичної минувшини, зовнішня політика гетьманських урядів Війська Запорозького протягом середини XVII – першої половини XVIII століття, міжнародне становище та дипломатичний церемоніал посольської служби Української держави у ранньомодерну добу світової історії.

Переглянути електрону версію

Історія України: підруч. для 7-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. А. Смолій, В. С. Степанков. – 2-ге вид. – Київ : Генеза, 2011. – 224 с. : іл., карти. – (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України).

У підручнику на сучасному науковому рівні з урахуванням загальноєвропейських тенденцій міститься систематичний виклад історії українського народу за доби середньовіччя. Висвітлюються особливості та еволюція його суспільно-політичного, господарського і духовного життя, його вірування та культурно-побутові традиції. Підручник видано 2000 року як пробний. На III Київській Міжнародній виставці-ярмарку «Книжковий сад–2001», присвяченій 10-й річниці Незалежності України, він відзначений Дипломом у номінації «Найкращий підручник». Втретє перевиданий 2016 року.

Переглянути електрону версію

Нарис історії України ХХ століття : навч. посіб. / за заг. ред. В. А. Смолія. – Київ : Генеза, 2002. – 472 с. – (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України).

У навчальному посібнику викладено історію України від перших років ХХ ст. до наших днів. Наголос зроблено на висвітленні подій другої половини минулого століття. Особливу увагу приділено діяльності Верховної ради УРСР, розглянуто політичне, економічне і культурне життя України після здобуття незалежності.

Історія України : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [авт. кол.: В. Ф. Верстюк, В. А. Смолій, В. С. Степанков та ін. ; під заг. ред. В. А. Смолія]. – Київ : Альтернативи, 1997. – 424 с. – (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України).

У посібнику подається короткий огляд вітчизняної історії в загальному контексті розвитку світової цивілізації. Вчені Інституту історії України та інших установ НАН України об’єднали свої творчі зусилля, щоб представити нову концепцію вітчизняної історії. З сучасних методологічних позицій осмислюється величезний фактичний матеріал. Узагальнюються кращі здобутки історіографії, а також нові факти, запозичені в таємних архівах після їх відкриття 1991 року. Посібник перевидавався у 2000, 2002 рр.

Історія України: нове бачення : навч. посіб. : у 2 т. / [авт. кол.: О. І. Гуржій, Я. Д. Ісаєвич, В. А. Смолій та ін. ; під заг. ред. В. А. Смолія] ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Вид-во «Україна», 1995. – Т. 1. – 350 с.; 1996. – Т. 2. – 494 с.

У першому томі викладено події, що відбувалися на території України з прадавніх часів до початку XX ст. Подаються вони у загальному контексті розвитку світової цивілізації. Прагнучи відділити міфи від об’єктивної реальності, автори аналізують літописи та інші джерела, з наукових позицій, із залученням свіжовіднайдених архівних документів заповнюють “білі плями” вітчизняної історії. Використано також кращі здобутки дореволюційної, радянської та зарубіжної історіографії.

Другий том хронологічно охоплює останнє надзвичайно складне і суперечливе століття нашої історії, зокрема добу, що увійшла до неї як радянський період. Звертаючись до різноманітних вітчизняних і зарубіжних джерел, свіжовіднайдених архівних матеріалів, автори висвітлюють події, явища та факти, чимало з яких не знайшли правдивого відображення в радянській історіографії, відтворюють під призмою сьогодення діяльність осіб, котрі відіграли помітну роль у долі нації.

Переглянути електрону версію: Том 1, Том 2

Т. М. Опря, завідувачка інформаційно-бібліографічного відділу