Періодичні видання з фізичної культури та спорту

  • -

Періодичні видання з фізичної культури та спорту

Спортивні наукові журнали України входять до системи документальної наукової інформації з фізичної культури та спорту.

Наукова спортивна періодика спрямована на неоднорідну аудиторію. Фахівці зазначають, що її інформаційне текстове наповнення відрізняється за різними критеріями, зокрема й професійними. При цьому для її аудиторії характерна обізнаність з науковими дослідженнями у галузі фізичної культури і спорту та суміжними з нею науками: медициною, біологією, соціологією, педагогікою, психологією тощо. Важливою ознакою спортивної періодики є її функціональне призначення. На сторінках журналів з-поміж науково-теоретичних, науково-практичних і науково-методичних питань розглядаються етичні, правові та інші аспекти різних видів спорту в контексті цілої галузі, спрямовані на виконання різних функціональних завдань. Проблема доступності викладу інформаційного матеріалу полягає у спеціалізованому змісті, оскільки головним користувачем інформації є підготовлений читач, обізнаний з конкретним видом спорту, спортивною термінологією, напрямками підготовки фахівців фізичного виховання та здоров’я людини. Сьогодні інформаційне забезпечення спортивної науки здійснюють наукові періодичні та продовжувані видання, які, зокрема в Україні,  формують систему документальної спортивної наукової інформації.

До них належать наукові, науково-методичні, науково-теоретичні журнали, продовжувані видання. Серед українських наукових журналів слід зазначити журнал Львівського державного університету фізичної культури «Фізична активність, здоров’я і спорт», який належить до наукових фахових видань України.  У журналі публікуються статті, у яких висвітлюються наукові здобутки у галузі підготовки спортсменів, фізичного виховання, фізичної активності різних верств населення, зміцнення здоров’я засобами фізичної культури, фізичної реабілітації і туризму. Журнал виходить 4 рази на рік чотирма мовами (українська, російська, польська, англійська).

Науково-методичні журнали з фізичної культури та спорту представлені такими виданнями, як «Теорія та методика фізичного виховання», який виходить у Харкові з 2000 року чотири рази на рік;  «Фізичне виховання в школах України», «Фізичне виховання в рідній школі», «Здоров’я та фізична культура». У цих журналах розміщені методичні рекомендації та практичні поради з фізичного виховання, популярна енциклопедія спорту, сценарії фізкультурних свят, розробки занять.

Вітчизняний науково-теоретичний журнал «Теорія і методика фізичного виховання і спорту» знайомить фахівців галузі з новітніми науковими, методологічними, технічними, організаційними та іншими розробками, впровадження яких у життя сприятиме більш ефективній підготовці спортсменів високої кваліфікації та команд і допомагати вирішенню питань, пов’язаних із оздоровленням населення, підготовкою кадрів для галузі. Основні рубрики журналу наступні:

• Соціально-педагогічні та організаційні аспекти сучасного олімпійського спорту та спорту інвалідів.
• Теорія і методики підготовки спортсменів.
• Валеологія і рекреація. Фізичне виховання різних груп населення. Фізична реабілітація.
• Спортивна медицина, фізіологія та біохімія спорту.

Журнал є виданням Національного університету фізичного виховання і спорту України, виходить з 1999 року.

«Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» є продовжуваним виданням. Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України, галузь «Педагогічні науки».

У віснику висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних проблем, що пов’язані з педагогічними аспектами фізичного виховання різних груп населення, валеології, ерготерапії, підготовки спортсменів та менеджменту у фізичній культурі. Матеріали друкуються в авторській редакції. Рекомендовано науковим, науково-педагогічним працівникам, вчителям фізичної культури, основ здоров’я, тренерам з видів спорту, фахівцям з фізичної терапії, докторантам та аспірантам.

Вісник включено до науково-метричних баз: Google Scholar, Index Copernicus індекс (Польща), CEJSH (the Сentral European journal of social sciences and humanities) (Польща).

Виходить 4 рази на рік. Заснований у 2013 році. Журнал є  науковим фаховим виданням України, яке включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б», виходить чотири рази на рік.

Збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки «Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві» охоплює широку сферу наукових досліджень у галузі масового спорту, фізичної реабілітації та спорту вищих досягнень. Публікуються статті, які висвітлюють історію  фізичної культури в Україні та світі; філософські, правові та організаційні проблеми фізичної культури; особливості фізичного виховання різних груп населення; питання професійної підготовки фахівців фізичної культури і спорту; педагогічні технології навчання фізичних вправ; засоби відновлення працездатності; особливості підготовки спортсменів та адаптації організму людини до фізичних навантажень. Журнал є  науковим фаховим виданням України, яке включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б», виходить чотири рази на рік.

Публікації у періодичних виданнях за оперативністю завжди випереджали інші види публікацій та водночас були і залишаються найефективнішим засобом поширення наукової інформації, а з появою мережі Інтернет та нової форми – електронного наукового журналу – спричинили цілу низку змін як у самій системі наукової комунікації, так і у всіх її складових.

Усі ці спортивні наукові видання надають інформацію для широкого кола фахівців галузі фізичної культури і спорту (для тих, хто цікавиться певними її напрямками), а також наукову і спеціалізовану.

Самодостатність спеціалізованих спортивних журналів виявляється у специфіці їхньої аудиторії, цільовому завданні і характері тексту. Саме вони інформуютьнаукову спільноту про розвиток фізичної культури і спорту.

Підготувала О. І. Пшетаковська