Книжкові новинки книгозбірні фізико-математичного факультету

  • -

Книжкові новинки книгозбірні фізико-математичного факультету

Інформування користувачів бібліотеки  про нові надходження літератури є дуже важливим, тому що розкриває бібліотечні фонди і сприяє поінформованості викладачів, студентів, магістрантів про необхідну фахову літературу.

Нещодавно книжковий фонд абонементу фізико-математичного факультету поповнився новими виданнями з галузей знань:  «Інформатика» та «Комп’ютерні науки».

Вашій увазі пропонується огляд цих книжкових новинок – підручників та навчальних посібників.

Книга  Борисенка О.А. «Дискретна математика»  [ 1 ] – це підручник, у якому  послідовно викладені елементарні питання теорії множин, логіки, комбінаторики та систем числення. Матеріал подано  конспективно за темами лекцій з великою кількістю прикладів. Видання складається з чотирьох частин і додатків. У першій частині посібника викладені основні поняття теорії множин і операції з ними. У другій частині розглядаються елементи математичної логіки. Особлива увага звертається на диз’юнктивні і кон’юнктивні нормальні форми логічних функцій та методи їх мінімізації. Третя частина містить елементарні комбінаторні конфігурації і біном Ньютона. У четвертій частині подається теорія і практика сучасних позиційних систем числення. Підручник адресований студентам за напрямками підготовки “Електроніка”, “Інформатика”, “Автоматика”.

Навчальний посібник Ф.Г. Ващука « Математичне програмування та елементи варіаційного числення» [ 2 ] містить задачі варіаційного числення, теорії оптималь­ного управління, знаходження екстремумів нелінійних функцій без обмежень, задачі математичного програмування, задачі динамічного програмування, трьохіндексні транспортні задачі, сіткові графи та транспортні задачі на транспортних сітках. На початку кожного розділу посібника наводяться необ­хідні теоретичні відомості (означення, теореми, формули). Велика увага при­діляється розв’язанню прикладних та практичних задач, які розглядаються на всіх етапах — від постановки до одержаного результату.  Посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів природничого та технічного напрямів, економічних спеціальностей; магістрів та науково-педагогічних працівників, які цікавляться проблемами постановки, дослідження та розв’язання задач оптимізації.

У практикумі з дискретної математики [ 3 ] подано теоретичні відомості з чотирьох розділів: “Теорія множин”, “Комбінаторика”, “Алгебра логіки” та “Теорія графів”.  Кожний  розділ наприкінці містить перелік типових теоретичних запитань для самоконтролю та практичні завдання, виконання яких дає можливість закріпити теоретичні знання та набути навички їх практичного застосування,  відповіді або вказівки до усіх практичних завдань для самостійної роботи.  Навчальний посібник можна вико­ристовувати для формування контрольних робіт, тому що у ньому запропоновано велику кількість варіантів практичних завдань для самостійної роботи студентів,  а відповіді роблять його корисним під час самостійного опрацювання матеріалу тим, хто навчається за індивідуальним графіком.

Посібник «Дискретна математика для програмістів» Л.М. Журавчака [ 4 ]   містить теоретичний та практичний матеріал із дисципліни «Комп’ютерна дискретна математика». Він охоплює низку напрямів дискретної математики: теорію множин, логіку, відношення, булеві функції (зокрема, і завадостійке кодування) та комбінаторику. Особливу увагу приділено загальній теорії графів – одному з найважливіших інструментів програміста – і головним її застосуванням. Практична складова посібника подає обгрунтування правильності та приклади конкретних алгоритмів від простих до доволі складних, написаних мовою С++, що полегшить побудову математичних моделей задач, які виникають перед дослідником, і вибір найбільш вдалого подання даних. Навчальний посібник рекомендовано студентам спеціальності «Інженерія програмного забезпечення», а також  всім, хто навчається самостійно чи прагне підвищити кваліфікацію в напрямах, пов’язаних з програмуванням. Може бути корисним для фахівців-початківців, що працюють у галузі конструювання й аналізу алгоритмів, аспі­рантів і науковців, а також розробників програмного забезпечення.

У підручнику В.В. Литвина «Аналіз даних та знань» [ 5 ] викладено основні методи аналізу даних та знань, особливу увагу звернуто на багатовимірний та інтелектуальний аналіз даних. Висвітлено особливості техноло­гій Data Mining, їх теоретичні та прикладні аспекти. Розглянуто моделі онтологічних систем та методику розроблення онтологій. Детально описано побудову онтології за допомогою програмного засобу Protégé. Розглянуто методи машинного навчання, які використовуються під час аналізу даних та знань.

Посібник призначений для студентів, що навчаються за напрямами підготовки «Комп’ютерні науки», «Системний аналіз», для магістрів спеціальностей,  які базуються на цих напрямах підготовки, а також для магістрів спеціальностей, «Управління проектами» та «Консолідована інформація».

Підручник «Дискретна математика» Ю.В. Нікольського [ 6 ]  подає основні поняття та методи дискретної математики. Окрім таких розділів, як математична логіка, теорія множин і відношень, комбінаторний аналіз,  теорія графів, основи теорії кодів, теорія булевих функцій, основи теорії формаль­них мов та алгоритмів, розглянуто також теорію складності обчислень. Виклад матері­алу супроводжується багатьма докладно розібраними прикладами, кожний розділ за­вершується збірником задач для самостійного розв’язування та списком комп’ютерних проектів для індивідуальних завдань. За змістом та обсягом підручник відповідає навчальним планам дисципліни «Дис­кретна математика» для студентів базових напрямів «Комп’ютерні науки», «Програм­на інженерія», «Комп’ютерна інженерія», «Інформатика», «Прикладна математика» та «Системний аналіз». Ним можуть скористатись аспіранти та викладачі вищих навчаль­них закладів.

Підручник Пасічника В.В. «Веб-технології та веб-дизайн» [ 7 ]  присвячено теоретичним та практичним аспектам веб-технології та веб-дизайну.  У ньому наведено типові приклади веб-програмування, розглянуто різні принципи побудови та функціонування веб-сайтів, використання сучасних веб-технологій та мов веб-програмування, будування веб-сторінок із заданими характеристиками і алгоритмами функціонування. У підручнику також розглядається широкий спектр протоколів, стандартів і технологій, що мають безпосереднє відношення до розробки веб-застосувань. Зміст підручника відповідає галузевому стандарту вищої освіти України з напряму підготовки  «Комп’ютерні науки» для дисципліни «Веб-технології та веб- дизайн». Видання адресовано студентам вищих навчальних закладів спеціальності «Комп’ютерні науки» та викладачам.

У посібнику Н.Б. Шаховської «Алгоритми і структури даних» [ 8 ] розглядаються статичні й динамічні структури даних і методи роботи з деревами та графами. Проаналізовано алгоритми пошуку та сортування. Уводиться поняття хеш-функції та подаються правила її вибирання.

Проаналізовано поняття обчислювальної складності, визначено класи алгоритмів та задач. Буде корисним для студентів, що навчаються за напрямом підготовки фахівців «Комп’ютерні науки», «Системний аналіз».

Список літератури

  1. Борисенко  О.А. Дискретна математика : підручник для студентів вищих навчальних закладів  / О.А. Борисенко. – Суми : Університетська книга, 2019. – 255 с.
  2. Ващук Ф.Г. Математичне програмування та елементи варіаційного числення :  навч. посіб. / Ф.Г. Ващук, О.Г. Лавер, Н.Я. Шумило. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Знання, 2008. – 368 с. – (Вища освіта ХХI століття).
  3. Дискретна математика: практикум : навч посіб. / О.С. Манзій, І.Є. Тесак, І.І. Кавалець, Н.В. Чарковська. – Львів : Видавницво Львівської політехніки, 2016. – 212 с.
  4. Журавчак  Л.М. Дискретна математика для програмістів : навч. посіб. / Л.М. Журавчак. – Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 420 с.
  5. Литвин  В. В. Аналіз даних та знань : підручник для студентів вищих навчальних закладів / В.В. Литвин, В.В. Пасічник, Ю.В. Нікольський. – Львів : Магнолія-2006, 2019. – 276 с. – (Комп’ютинг).
  6. Нікольський  Ю.В. Дискретна математика : підручник / Ю.В. Нікольський, В.В. Пасічник, Ю.М. Щербина; за ред. В.В. Пасічника. – 5-те вид., випр. та допов. – Львів : Магнолія-2006, 2019. – 432 с. – (Комп’ютинг).
  7. Пасічник  В.В. Веб-технології та веб-дизайн : підручник / В.В. Пасічник, О.В. Пасічник, Д.І. Угрин. – Львів : Магнолія-2006, 2019. – Кн. 1 : Веб-технології. – 336 с. – (Комп’ютинг).
  8. Шаховська  Н.Б. Алгоритми і структури даних : навч. посіб. [для студентів інституту комп’ютерних наук та технологій стаціонарної та заочної форми навчання] / Н.Б.  Шаховська, Р.О. Голощук; за ред. В.В. Пасічника. – Львів : Магнолія-2006, 2019. – 215 с. – (Комп’ютнг).

Сивак Н.Й., бібліотекар I категорії
абонементу фізико-математичного факультету