Нові видання на абонементі фізико-математичного факультету

  • -

Нові видання на абонементі фізико-математичного факультету

Надання інформації користувачам про нові надходження літератури є невід’ємною складовою величезної роботи бібліотеки, тому що сприяє розкриттю її фонду. З початку 2020 року книгозбірня фізико-математичного факультету поповнилася новими фаховими виданнями, огляд яких пропонується вашій увазі.

Навчальний посібник Ф.Г. Ващука «Практикум з математичного аналізу» [1] містить теоретичний матеріал (означення понять, основні властивості, формули, алгоритми, теореми й наслідки з них – без доведення), приклади розв’язання задач і вправ з даної теми, завдання для самостійної роботи. У виданні звертається увага читача на головні питання теорії та сучасні підходи до їх вивчення поряд з їх використанням при розв’язуванні задач, вправ і прикладів.

Посібник призначений  для студентів математичних і фізичних факультетів університетів, а також технічних і економічних вузів. Може бути корисним не тільки для студентів спеціальностей напрямів «інформатика», «комп’ютерні науки», «економіка», але й для студентів спеціальностей «математка», «прикладна математика», «фізика» та інших.

Книга  Б. Гофманна-Велленгофа «Навігація. Основи визначення місцеположення та скеровування» [2] подає енциклопедичний огляд навігації і складається із трьох ча­стин. У першій вміщено історичний огляд, викладено математичні та фізичні основи навігації, а також відомості про навігаційні карти. У другій частині розглядаються методи позиціювання, включно із наземною, астрономічною, супутниковою, інерційною навігаціями та навігацією на основі зображень, а також інтегрована навігація. Головними темами третьої частини є маршрутизація та скеровування. В останніх розділах коротко описано коло застосувань навігації на суходолі, у морі та в повітрі й космосі, також подано оцінку перспектив розвитку галузі.

У навчальному посібнику У.В. Гудими «Опуклий аналіз» [3]  розглядаються основні поняття, твердження, теореми, що стосуються властивостей опуклих множин та опуклих функцій, субдиференціального числення опуклих функцій та їх застосування при дослідженні задачі опуклого програмування.

Посібник адресований  студентам математичних спеціальностей.  Також може бути використаний при викладанні відповідного курсу на інших спеціальностях і при вивченні суміжних з опуклим аналізом навчальних дисциплін.

Монографія «Дидактика физики: избранные аспекты теории и практики» [4] відображає дидактичні аспекти теорії і практики навчання майбутніх спеціалістів фізико-технологічного профілю з точки зору теорії керування. Матеріали наукового дослідження пройшли масштабну апробацію під час міжнародних та національних наукових конференцій та симпозиумів, а також в процесі участі (2012-2018 р.р.) авторів у Європейсько-Азійських та національних першостях з наукової аналітики в галузі педагогічних наук. Окремі результати впроваджені в навчальний процес закладів вищої освіти України, Молдови, Болгарії, Словаччини.   Книга призначена для науково-педагогічних працівників, вчителів фізики, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-технологічного профілю навчання, зацікавлених проблемами педагогічної освіти.

Посібник І.І. Литвина  «Вища математика» [5] містить виклад матеріалу курсу   в обсязі діючої програми для вищих закладів освіти першого та другого рівнів акредитації,  затвердженої управлінням кадрів та навчальних закладів Міністерства зв’язку України в 1998 році.

Посібник призначений студентам різних форм навчання та викладачам технікумів, ліцеїв, коледжів та гуманітарних інститутів. Достатньо широка система вправ дозволяє використовувати посібник як задачник.

У навчальному посібнику Євгена Пістуна «Основи автоматики та автоматизації» [6] розглянуто основні принципи побудови систем автоматичного регулювання та керування. Висвітлено основні етапи розвитку техніки автоматизації. Подано функційне призначення і наведено статичні та динамічні характеристики елементів систем автоматичного регулювання і керування. Наведено класифікацію регуляторів за законами регулювання. Розглянуто будову і роботу регуляторів прямої дії та ізодромних регуляторів, основні властивості об’єктів регулювання та їхній вплив на характер процесу регулювання, а також вплив властивостей автоматичного регулятора на характер перехідного процесу в САР. Подано спрощені інженерні методи вибору автоматичних регуляторів і розрахунку їхніх параметрів настроювання.

Посібник стане в нагоді  студентам вищих технічних навчальних закладів. Буде корисним інженерно-технічним працівникам, які займаються розроб­ленням та впровадженням систем автоматичного регулювання та керування.

Навчальний посібник Суслікова Л.М. «Метрологія та вимірювання» [7] розглядає основні поняття метрології, різновиди і особливості фізичних величин, поняття про засоби вимірювальної техніки та їх характеристики, види вимірювань, методи та принципи вимірювань фізичних величин, сучасний стан і тенденції розвитку метрології та вимірювальної техніки. Висвітлені питання забезпечення єдності вимірювань, а також принципи вибору точності засобів вимірювань. Особливу увагу приділено розгляду похибок вимірювань, джерел їх виникнення та методів зменшення їхнього впливу на кінцевий результат вимірювання. Наведено аналітичні вирази для обчислення і оцінки похибок засобів вимірювань та результатів вимірювань.

Навчальний посібник рекомендовано  студентам фізико-технічних спеціальностей. Він також може бути корисним аспірантам фізичних і фізико-технічних факультетів.

У виданні Суслікова Л.М. «Неруйнівні методи контролю» [8] висвітлено загальні питання неруйнівного контролю:  поняття якості та його контролю, поняття про дефекти в твердих матеріалах та їх види, класифікація і характеристика методів та засобів контролю, їх стандартизація та метрологічне забезпечення, організація служби контролю. Розглянуто основні методи неруйнівного контролю: візуально-оптичний, капілярний, магнітний, електричний, вихрострумовий, радіохвильовий, оптичний, тепловий, акустичний, радіаційний. Висвітлено фізичні принципи дії кожного методу, особливості застосування, переваги та недоліки. Наведено рекомендації щодо вибору методу неруйнівного контролю для розв’язання конкретної задачі.

Навчальний посібник призначений для студентів фізико-технічних спеціальностей. Може бути корисним аспірантам фізичних та фізико-технічних факультетів.

Список літератури

  1. Ващук Ф.Г. Практикум з математичного аналізу : навч. посіб. [для студентів математичних і фізичних факультетів університетів, а також технічних і економічних вузів] / Ф.Г. Ващук, С.С. Поляк, А.І. Моца. – Ужгород : Карпати, 1999. – Ч. 1 : Вступ до математичного аналізу, диференціальне числення. – 188 с.
  2. Гофманн-Велленгоф  Б. Навігація. Основи визначення місцеположення та скеровування / Б. Гофманн-Велленгоф, К. Легат, М. Візер; за участі Г. Ліхтенеггера; [переклад з англ. за ред. Я.С. Яцківа]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2006. – 443 с.
  3. Гудима У.В. Опуклий аналіз : навч. посіб. / У.В. Гудима, В.О. Гнатюк.  – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. – 112 с.
  4. Дидактика физики: избранные аспекты теории и практики : коллективная монография / П.С. Атаманчук, А.А. Губанова, О.Н. Семерня и др.– Каменец-Подольский : Рута, 2019. – 336 с.
  5. Литвин  В. В. Аналіз даних та знань : підручник для студентів вищих навчальних закладів / В.В. Литвин, В.В. Пасічник, Ю.В. Нікольський. – Львів : Магнолія – 2006, 2019. – 276 с. – (Комп’ютинг).
  6. Пістун  Є. Основи автоматики та автоматизації : навч. посіб. / Євген Пістун, Іван Стасюк. – 2-ге вид., змін. і допов. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 336 с.
  7. Сусліков  Л.М. Метрологія та вимірювання : навч. посіб. для студентів фізико-тех­ніч­них спеціальностей / Л.М. Сусліков, І.П. Студеняк. – Ужгород : Говерла, 2014. – 292 с.
  8. Сусліков  Л.М. Неруйнівні методи контролю : навч. посіб. для студентів фізико-технічних спеціальностей / Л.М. Сусліков, І.П. Студеняк. – Ужгород : Говерла, 2017. – 192 с.

Сивак Н.Й., бібліотекар I категорії
абонементу фізико-математичного факультету