Вища освіта України на сучасному етапі

  • -

Вища освіта України на сучасному етапі

Верховна Рада України 1 липня 2014 р. прийняла нову редакцію Закону України «Про вищу освіту». Зазначена подія стимулювала розгортання нового етапу реформ національної системи вищої освіти України.

Це відповідає світовим тенденціям: починаючи з 1980-х років влади різних країн працюють над реформуванням національних (і транснаціональних – у вигляді розгортання Болонського процесу та створення єдиного європейського освітнього простору) систем вищої освіти, ставлячи глобальну вимогу щодо підвищення ефективності освіти.

За останні два десятиріччя національна система вищої освіти України суттєво трансформувалася. Широке впровадження Інтернету та інших інформаційно-комунікаційних технологій призводить до поступового включення вищої школи України у світову освітньо-наукову систему. Сьогодні кожна країна прагне забезпечити своїм вченим вільний доступ до єдиного наукового та освітнього простору, рівноправну участь у світовій науці та міжнародне співробітництво. Однак, зв’язки української вищої школи із світовою залишаються достатньо слабкими. Навіть провідні українські університети вкрай обмежено присутні в глобальних рейтингах, індекси публікацій та цитування їх академічного персоналу значно нижче аналогічних показників зарубіжних університетів. Низький рівень інтернаціоналізації українських університетів і української науки, а також стрімке старіння наукових ресурсів, накопичених переважно у радянські часи, знижують якість освітньо-наукового процесу в українських вищих навчальних закладах (ВНЗ). Досягнення мети реформ вищої освіти – суттєвого покращення її якості задля підвищення ефективності участі фахівців з вищою освітою, самої вищої школи в модернізації соціально-економічної системи держави, підвищення її конкурентоспроможності потребує термінової розробки реалістичної стратегії розвитку національної системи вищої освіти з урахуванням довгострокових перспектив. Формування та реалізація зазначеної стратегії неможливі без аналізу реального стану справ у системі вищої освіти України, виявлення наявних та майбутніх проблем, постійного моніторингу оцінювання її реалізації, а також проблем, які виникнуть у процесі реформування.

Варто відзначити відсутність узгодженої позиції дослідників та політиків щодо стану та перспектив розвитку вищої школи країни: сучасна українська вища освіта характеризується дуже суперечливо. З одного боку політики наполягають на минулих здобутках, значному потенціалі її розвитку, справедливо звертаючи увагу на те, що українські фахівці з вищою освітою часто знаходять достойне місце на світовому ринку праці. З іншого боку зустрічаємо значне незадоволення суспільства, у першу чергу – студентів та роботодавців якістю університетської підготовки, слабким зв’язком з ринком праці та наукою, про що свідчать різноманітні опитування, міжнародні порівняння, рейтинги та моніторинги.

Віртуальна виставка покликана ознайомити користувача з проблемами та шляхами розвитку вищої освіти в Україні. У представленій літературі висвітлюються проблеми вищої школи: від філософських засад освітнього дискурсу, формування та реалізації державної політики у сфері вищої освіти, історії розвитку до організації навчально-виховного процесу та методики викладання у вищій школі.

Про вищу освіту: Закон України від 1 липня 2014 року № 1556-VII // Офіційний вісник України: збірник нормативно-правових актів. — 15 серпня 2014. — № 63. — С. 7-90.

Цей Закон встановлює основні правові, організаційні, фінансові засади функціонування системи вищої освіти, створює умови для посилення співпраці державних органів і бізнесу з закладами вищої освіти на принципах автономії закладів вищої освіти, поєднання освіти з наукою та виробництвом з метою підготовки конкурентоспроможних фахівців для високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях.

Артьомов І. В. Концептуальні і правові основи формування Європрейського освітнього простору : навч. посіб. / І. В. Артьомов, О. М. Ващук. – Ужгород : ЗакДУ, 2011. – 568 с. – (Серія “Євроінтеграція: український вимір” ; Вип. 17)

У навчальному посібнику висвітлюються актуальні проблеми формування та реалізації державної політики у сфері вищої освіти та адаптації законодавства України в контексті інтеграції в Європейський освітній простір. Вміщено нормативно-правові акти з вказаної проблематики, проект Закону України «Про вищу освіту» та інші офіційні матеріали з актуальних питань інтегрування України в Європейський освітній простір.

Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Хмельницька область : [монографія] / [ред. рада вид.: В.Г. Кремень (голова); редкол. тому: О.М. Завальнюк]. – К. : Знання України, 2010. – 447 с.

Монографія є черговою в серії книг, присвячених комплексному аналізу вищої педагогічної освіти і науки України. Особливості розвитку педагогічної освіти розкрито на тлі історичного минулого, природно-географічних і соціально-економічних умов Хмельниччини. Послідовно розкрито багатство інтелектуально-культурного потенціалу краю в єдності науки і культури. Простежено історичний розвиток педагогічної освіти Хмельниччини, показаний громадсько-педагогічний рух у ХХ столітті, боротьба за перетворення педагогічної освіти і науки Хмельницької області на демократичних засадах.

Інтеграція в європейський освітній простір: здобутки, проблеми, перспективи : монографія / за заг. ред. Ф.Г. Ващука. – Ужгород : ЗакДУ, 2011. – 500 с.

Колективна монографія, підготовлена науковцями Закарпатського державного університету та інших вищих навчальних закладів України, а також сусідніх країн – членів Євросоюзу – Словаччини, Угорщини. Румунії, Польщі, – містить аналітичні оцінки стану формування єдиного європейського освітнього і наукового простору.

Каплінський, В. В. Методика викладання у вищій школі : навч. посіб. / В. В. Каплінський. – Київ : КНТ, 2017. – 224 с.

У навчальному посібнику лаконічно й системно викладено теоретико-методичні основи методики викладання у вищій школі. Рекомендовано студентам магістратури спеціальності «Педагогіка вищої школи», викладачам вищих навчальних закладів та вчителям-предметникам.

Кузьмінський, А. І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / А. І. Кузьмінський ; А.І. Кузьмінський. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Знання, 2011. – 486 с.

У роботі розглядаються загальні засади педагогіки вищої шко­ли; особливості її розвитку в історичному аспекті; філософія освіти і виховання XXI століття; закономірності, принципи, форми, засоби, методи організації навчально-виховного процесу у вищій школі; система науково-дослідної і виховної роботи зі студентами. Із сучасних позицій розкриваються вимоги до викладача вищого навчального закладу. Кожна тема устаткована списком рекомендованої літератури, завданнями для самостійної роботи, завданнями і запитаннями для самоконтролю засвоєння теоретичного матеріалу.

Для викладачів вищих навчальних закладів, слухачів магістра­тури, аспірантів. Книга буде корисною всім, кого цікавлять пробле­ми організації навчально-виховної роботи у вищих навчальних за­кладах.

Методика викладання у вищій школі : навч. посіб. / О. В. Малихін, І. Г. Павленко, О. О. Лаврентьєва, Г. І. Матукова ; М-во освіти і науки України. – Київ : КНТ, 2014. – 261 с.

У навчальному посібнику представлено досвід навчальної та методичної роботи викладачів вищого навчального закладу. Розглянуто питання становлення професійної культури викладачів; методику проведення лекційних, семінарських, лабораторних і практичних занять, контролю засвоєння знань студентами; види та прийоми активізації процесу навчання у вищій школі; досвід здійснення навчального процесу розвинутих країн. Особливу увагу надано питанням удосконалення навчального процесу на підставі використання активних методів, активізації науково-дослідної роботи студентів і магістрантів. Посібник розрахований на викладачів, аспірантів і магістрантів вищих навчальних закладів.

Ортинський В. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / В. Ортинський ; М-во освіти і науки України, Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 471 с.

У навчальному посібнику розглянуто теоретичний доробок педагогіки вищої школи попередніх поколінь з новими поглядами й підходами до організації та здійснення навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі в контексті Болонського процесу. Посібник призначено для студентів, магістрів, аспірантів та науково-педагогічних працівників.

Січкаренко Г. Г. Історичний досвід перебудови вищої освіти в Україні (1985-2005 рр.) : монографія / Г. Г. Січкаренко ; Г.Г. Січкаренко. – К. : ПП Лисенко М.М., 2014 . – 360 с.

У монографії простежений історичний шлях, який пройшла вища школа України від періоду перебудови в СРСР до початку нашого століття. На основі широкого кола джерел, зокрема архівних документів, які вводяться у науковій обіг вперше, проведений критичний аналіз реформування вищої освіти. Висвітлений досвід роботи центральних органів управління вищою освітою, ВНЗ різних форм власності, еволюція соціального становища студентів і науково-викладацьких кадрів. Для викладачів вищих навчальних закладів, науковців, а також тих, хто відповідає за розробку та проведення освітньої політики.

Товканець Г. В. Університетська освіта : навч.- метод. посіб. / Г. В. Товканець. – К. : Кондор, 2011. – 182 с.

У посібнику розглядаються питання розвитку університетської освіти, особливості впровадження Болонського процесу, систематизовано матеріал, яким можна скористатися для проведення науково-методичних семінарів, круглих столів з питань розвитку європейської та української вищої освіти.

Для абітурієнтів, студентів непедагогічних спеціальностей, зокрема економічного напряму, аспірантів, викладачів, працівників закладів післядипломної освіти, фахівців освітньої галузі, для всіх, хто цікавиться питаннями розвитку вищої освіти.

Філософські абриси сучасної освіти : монографія / за заг. ред. І. Предборської. – Суми : Університетська книга, 2006. – 226 с.

У колективній монографії розглядаються філософські засади освітнього дискурсу, показуються можливості застосування постнекласичної методології (нелінійного, гендерного, ціннісно-смислового, діалогічного підходів), розкриваються філософські проблеми інформатизації та управління сучасною освітою. Монографія розрахована на науковців, педагогів, магістрантів та студентів вищих навчальних закладів, які цікавляться філософією освіти.

Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи : навчальний посібник / М. М. Фіцула ; М.М. Фіцула. – 2-ге вид., допов. – Київ : Академвидав, 2014. – 456 с. – (Серія “Альма-матер”)

Незмінні у вищій школі здебільшого будівлі, а всі змістово-структурні, організаційні аспекти постійно розвиваються. Передумовою їх повноцінного осягнення є пізнання розкритих у навчальному посібнику загальних засад педагогіки вищої школи, сутності, змісту і завдань, форм і засобів організування навчання студентів, сучасних навчальних технологій. Допоможе він і глибше пізнати, зрозуміти студента як об’єкта і суб’єкта навчання та виховання, роль у цих процесах викладача, а також спрямування розвитку вищої освіти в Україні. Системно викладено в ньому основні питання методичної роботи у вищому навчальному закладі, принципи управління ним, особливості взаємодії його управлінських органів із громадським самоврядуванням.

Для студентів (магістрантів) вищих навчальних закладів. Корисним буде аспірантам, викладачам у вдосконаленні змісту і стилю роботи, усім зацікавленим глибше пізнати особливості функціонування і перспективи сучасної вищої освіти.

Підготувала О. І. Пшетаковська