ООН – досвід сприяння міжнародного миру та соціальному прогресові

  • -

ООН – досвід сприяння міжнародного миру та соціальному прогресові

24 жовтня, світ відзначає Міжнародний день Організації Об’єднаних Націй. Цей день є річницею з моменту ухвалення Статуту ООН – документу, який описує всі цілі та напрями в роботі Організації. 

24 жовтня, світ відзначає Міжнародний день Організації Об’єднаних Націй. Цей день є річницею з моменту ухвалення Статуту ООН – документу, який описує всі цілі та напрями в роботі Організації. 

Серед найважливіших досягнень організації, про які згадують 24 жовтня, можна назвати підписання декларацій про права людини в грудні 1948 року й про принципи міжнародного права 1970-го.

Діяльність ООН спрямована на забезпечення міжнародних безпеки й миру. Фундаментальними принципами організації є суверенна рівність держав, невтручання у їхні внутрішні справи, розв’язування суперечностей мирним шляхом, дотримання державами міжнародних зобов’язань, колективна участь членів організації в операціях ООН.

Україна була однією з перших серед 51 держави, що підписали Статут ООН, і відтоді ми неухильно дотримуємося цілей і принципів Статуту, робимо значний внесок у підтримання міжнародного миру та безпеки, роззброєння, економічний і соціальний розвиток, захист прав людини, а також зміцнення міжнародного права. Фонди, програми і спеціалізовані агентства ООН, які працюють в Україні, діють в скоординованому та стратегічно вивіреному порядку, надаючи консультації з питань політики, технічну допомогу та надзвичайну допомогу тим, хто цього потребує.

Для забезпечення стійкого людського розвитку в Україні та припинення військових дій необхідно докласти багато зусиль, втім українці мають можливість і волю це зробити. Організація Об’єднаних Націй залишається надійним партнером України й нашого народу на кожному етапі цього складного шляху.

ООН виникла як «живе втілення надії» на мир та безпеку. Вона здатна покласти край насильству і вкоренити терпимість, сприяти розвитку та забезпечити рівність, захистити права людини й зменшити масштаби бідності на землі.

24 жовтня у всьому світі та Україні проводять зустрічі, дискусії та виставки, присвячені цілям Організації та її досягненням.

Антонович М. Україна в міжнародній системі захисту прав людини: теорія і практика / М. Антонович. – Київ : Вид. дім “КМ ACADEMIA”, 2007. – 384 с.

У монографії комплексно проаналізовано історію, теорію і практику становлення та розвитку міжнародної системи захисту прав людини з точки зору участі України в цих процесах, а саме: участь УРСР у розробленні Статуту ООН і Міжнародного білля прав людини, участь України в контрольних і судових органах у рамках ООН; розставлено українські акценти у формуванні та функціонуванні розгалуженої, складної та багатоаспектної галузі міжнародного права захисту прав людини; визначено місце України в міжнародній системі захисту прав людини на сучасному етапі та перспективи участі нашої держави у міжнародних механізмах забезпечення прав людини в майбутньому.

Головування України в Раді Безпеки ООН : зб. док. / упоряд. : А. П. Бешта, Л. М. Колотілова. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 632 с.

У книзі подано всі основні документи, пов’язані з головуванням України в Раді Безпеки ООН протягом місяця: послання Президента України Генеральному секретарю ООН напередодні головування, схвалені Радою Безпеки протягом місяця рішення, виступи українських представників з усіх питань, що розглядалися Радою Безпеки, заяви Голови Ради Безпеки ООН та протоколи окремих дебатів в Раді Безпеки ООН.

Двенадцатый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию (Сальвадор, Бразилия 12–19 апреля 2010 года) : сб. док. / сост. : А. Г. Волеводз, С. М. Тарасенко, В. А. Ализаде. – Москва : ООО “Юрлитинформ”, 2011. – Т. 1. – 480 с. – (Библиотека международного права).

В сборник включены тексты основных документов, представленных Двенадцатому Конгрессу Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию, а также документация этапа высокого уровня Конгресса и доклады по итогам его работы.

Дотримання економічних, соціальних та культурних прав в Україні / упоряд. Б. Є. Захаров. – Харків : Права людини, 2009. – 396 с.

У цьому виданні висвітлений механізм міжнародного контролю ООН за здійсненням Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права. Друкується текст Пакту, інформація про функції і поточну працю Комітету ООН з економічних, соціальних і культурних прав. П’ята періодична доповідь уряду України про заходи, спрямовані на виконання положень Пакту, питання, які поставили експерти Комітету щодо цієї доповіді, відповіді українського уряду, паралельний звіт українських правозахисних організацій про виконання Пакту, стенограма розгляду П’ятої періодичної доповіді Комітетом, заключні зауваження Комітету, які представляють прийняте Комітетом рішення про стан справ з виконання Пакту в Україні.

Ефимов Г. К. Устав ООН – инструмент мира / Г. К. Ефимов. – Москва : Наука, 1986. – 135 с.

В книге исследуются наиболее важные аспекты главного инструмента мира – Устава ООН. Об инициативе создания Организации Объединенных Наций, истории подготовки и подписания важнейшего международного документа, о принципах и целях Устава, об инициативе пересмотра Устава ООН и многих других интересных фактах читатель узнает из данной книги.

Зябкин А. И. Организация Объединенных Наций (ООН) – универсальная международная организация общей компетенции / А. И. Зябкин. – СПб. : Знание, 2008. – 440 с.

В книге показана организационная структура ООН, направления ее деятельности по обеспечению международного мира и безопасности, в области прав человека в экономической, социальной, культурной областях, участию ООН в процессе создания норм международного права, его кодификации, представлены сведения о специализированных учреждениях ООН, их правовой природе, структуре, направлениях работы.

ООН і майбутні покоління : матеріали Міжнародного симпозіуму, присвяченого 50-річчю ООН. – Київ : Логос, 1996. – 192 с.

У збірнику матеріалів Міжнародного симпозіуму, присвяченого 50-річчю ООН, авторами яких виступають відомі політологи, філософи, соціологи, представники інших галузей суспільствознавства, висвітлюються неоднозначні й суперечливі процеси, що відбуваються у сучасному світі і, зокрема, в Україні, місце та роль ООН у вирішенні актуальних міжнародних проблем.

Рамкова програма допомоги ООН для України : підготовлено представництвом ООН в Україні, грудень 2001 року. – Київ, 2001. – 36 с.

Рамкова програма допомоги ООН для України – це документ, що був погоджений з Урядом України і включає напрямки діяльності на наступні роки. Цей документ стане основою для розробки відповідних програм допомоги з боку окремих агентств ООН.

В. Ф. Биковська, завідувач сектору читального залу історичного факультету