Скарбниця народного мовлення України

 • -

Скарбниця народного мовлення України

В мові наша стара й нова культура, ознака нашого національного визнання… І поки живе мова – житиме й народ, як національність…

І. Огієнко

Сучасна українська мова є багатовіковим надбанням українського народу. Вона створена зусиллями багатьох поколінь. Питання мови й духовної культури, мовлення й народної творчості завжди були в центрі уваги науковців. Доведено, що дослідження мовних одиниць у контексті культури, усної народної творчості допоможе розгадати своєрідний духовний код нації.

Становлення характеру народу, усі процеси його пізнавальної і творчої діяльності пов’язані з формуванням мови. Фіксація текстів діалектного мовлення в різні часові періоди і на різних територіях є своєрідною пам’яткою, у якій відображені живі мовні процеси.

Вивчення діалектної лексики та фраземіки на матеріалі сучасних текстів живого народного мовлення уможливлює поглиблення лексикологічних і фразеологічних досліджень української мови, пізнання мовленнєво-мисленнєвих процесів людини, її духовної сутності, сприйняття навколишнього світу та усвідомлення свого місця в ньому.

Фонд нашої бібліотеки пишається великою кількістю праць з української діалектології, зокрема ґрунтовним дослідженням фраземіки говірок Західного Поділля, народними порівняннями подільських і волинських говірок Хмельниччини та багатьма іншими науковими розвідками займається Наталія Дмитрівна Коваленко

Укладання бібліографії – один із важливих етапів у вивченні подільського говору. У фонді бібліотеки наявна праця «Подільський говір : бібліографічний покажчик». У даному покажчику подано перелік друкованих праць, у яких з’ясовано історію розвитку, територію побутування та визначальні риси подільського діалекту південно-західного наріччя української мови. Призначена для мовознавців, фольклористів, етнографів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться і вивчає історію, мову й культуру Поділля.

Важливе значення має створений В. Ужченком фразеологічний словник східнослобожанських і степових говірок Донбасу. Даний словник уміщує фразеологію, записану на території українського Донбасу (Луганська та Донецька області). У ньому розкривається значення фразеологізмів (ідіом), дається їхня стилістична характеристика. Усі вислови паспортизуються і за потреби ілюструються контекстами (найчастіше – реченнями). Широко подаються історичні, етимологічні та культурно-національні коментарі. Характер словника – науковий , диференційний. Словник містить 8112 фразеологізмів.Призначенийдля студентів гуманітарних спеціальностей закладів вищої освіти.

Словник «Красне слово – як золотий ключ. Постійні народні порівняння в говірках Середнього Полісся та суміжних територій» (Г. Доброльожа) – перше друковане видання, в якому зібрано та упорядковано стійкі народні порівняння, що функціонують в усному мовленні на теренах Середнього Полісся, і зокрема в південних районах Чорнобильської зони відчуження.

Видання містить близько 8 тисяч порівнянь і є найбільшим регіональним фразеологічним словником в Україні.

Унікальний фразеологічний матеріал, зафіксований автором, дозволить значно поглибити уявлення про побутовий та духовний світ поліщуків, відкриє нові перспективи для ареальних, етнолінгвістичних та етимологічних досліджень у галузі фразеології та діалектології.

Словник зацікавить вчених-філологів, учителів-словесників, журналістів, студентську та учнівську молодь. Він стане у нагоді всім, хто любить рідну мову, усну народну творчість.

Автор присвячує свою книжку пам’яті відомого українського вченого-філолога, професора Житомирського педуніверситету Миколи Васильовича Никончука.

У словнику Зоряни Мацюк «Що сільце, то нове слівце : словник фразеологізмів Західного Полісся» подано оригінальний західнополіський фразеологічний матеріал(фраземи, частково – прислів’я та приказки), зафіксований на території Волинської й Рівненської областей. Словник диференційовано на дві частини: у першій уміщено словникові статті за ключовим словом, а в другій подано ідеографічну класифікацію фразеологізмів. Фразеологічні одиниці з низкою варіантів наведено фонетичною транскрипцією, що докладно відтворює місцеву вимову з детальною паспортизацією. Призначений для студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів, діалектологів, фольклористів та поціновувачів української народної творчості.

У фольклористичній збірці Григорія Аркушина «Сказав, як два зв’язав: народні вислови та загадки із Західного Полісся і західної частини Волині» уміщено надзвичайно цікавий матеріал, який доповнює наші знання щодо малих форм фольклору, а також лексики певного говіркового континууму, що дуже важливо для дослідників народної культури Полісся і Волині, як і західноукраїнських говірок в цілому, що контактують із польською культурою.

Збірка багата на тексти різних фольклорних виразів, тому й видана, щоб збагатити нашу фольклористику і культурологію із врахуванням української діалектології, а також культури українсько-польського порубіжжя. Ця праця також може бути використана польськими дослідниками так званої культури кресів.

У посібнику Н. Д. Коваленко «Етнолінгвістика. Традиційні календарні обряди» подано перелік питань теоретичного курсу та списки рекомендованої літератури для вивчення розділу «Мовно-культурний компонент традиційних календарних обрядів» навчальної дисципліни «Етнолінгвістика». Запропоновано тематику наукових індивідуальних досліджень, матеріалом для яких можуть слугувати подані у посібнику транскрибовані тексти народного мовлення про зимові, весняні, літньо-осінні традиційні обряди, записані від носіїв говірок південно-західного наріччя.

Для студентів і викладачів філологічних факультетів закладів вищої освіти, діалектологів, фольклористів, усіх, хто цікавиться народними обрядами та звичаями.

Навчально-методичний посібник «Фольклорно-діалектологічна практика»,створений Коваленко Н. Д., Щегельським В. В.– це спроба поділитися набутим досвідом пошуково-збирацької роботи фольклорно-діалектологічного напряму, яку впродовж тривалого часу здійснюють викладачі та студенти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Адресується студентам-філологам та викладачам, учням і вчителям, аматорам та досвідченим фахівцям – шанувальникам усних народних традицій українців.

У посібникові «Слова з язика, як бджоли з вулика. Матеріали до словника народних порівнянь подільських і волинських говірок Хмельниччини», створеному Н. Д. Коваленко подано методичні рекомендації до записування та систематизації діалектного матеріалу, принципи фонетичної транскрипції, програму-питальник для фіксації сталих народних порівнянь.

Подання фразеологізмів фонетичною транскрипцією допоможе глибше вивчити говіркове розмаїття краю, виявляти й лінгвістично інтерпретувати основні особливості говірок різних діалектних типів, а також збирати цінний говірковий матеріал. Призначений для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів, діалектологів, фольклористів та етнографів, учителів.

У «Фразеологічному словнику подільських і суміжних говірок» Н. Д.  Коваленко подано фразеологізми з подільських і суміжних буковинських, волинських і наддністрянських говірок. Матеріали було записано впродовж 1995-2018 рр. за спеціально укладеною програмою. Обсяг лексикографічної праці – 7500 фразем (разом із варіантами), зафіксованих у 516 населених пунктах Поділля, зокрема в селах східних районів Тернопільщини, південних районів Хмельницької області та Вінниччини, і суміжжі – західні райони Тернопільської області, північні Хмельницької, Чернівецька область. Використано також давні джерела (середина ХІХ – поч. ХХ ст.), що зафіксували сталі вирази з Поділля. Адресований для науковців, викладачів і студентів філологічних факультетів вишів, учителів-словесників, а також усіх, хто цікавиться українською мовою.

У монографії Н. Д. Коваленко «Фраземіка говірок Західного Поділля» здійснено ідеографічний опис фразем західноподільських говірок на позначення явищ, ознак та процесів, пов’язаних із життям та діяльністю людини. На рівні структурно-семантичних моделей визначено різні типи відношень між фраземами українського діалектного континууму, що свідчить про розгалужену систему синонімії та варіативність у фраземіці.  Призначений для викладачів і студентів філологічних факультетів вишів, учителів-словесників, а також усіх, хто цікавиться українською мовою.

У посібнику «Волинські говірки Хмельниччини. Збірник діалектних текстів» (упоряд. Н. Д. Коваленко, Б. О. Коваленко) подано транскрибовані тексти народного мовлення різної тематики, записані упродовж 2000-2017 рр. від носіїв волинських говірок Хмельниччини. Запропоновано перелік наукових праць для ґрунтовного вивчення визначальних рис волинського говору з навчальної дисципліни «Українська діалектологія», а також загальну тематику наукових досліджень з діалектології та етнолінгвістики, матеріалом для яких можуть слугувати подані у праці тексти. Адресований для студентів і викладачів філологічних факультетів закладів вищої освіти, діалектологів, учнів та вчителів-словесників.

У посібнику Коваленко Н. Д. «Етнолінгвістика: Традиційні родинні обряди» подано перелік питань теоретичного курсу та списки рекомендованої літератури для ґрунтовного вивчення розділу «Національно-культурний мовний компонент традиційних родинних обрядів» навчальної дисципліни «Етнолінгвістика». Запропоновано тематику наукових досліджень, матеріалом для яких можуть слугувати подані у праці транскрибовані тексти народного мовлення про весільний, родильний та поховальний обряди, записані від носіїв наддністрянських, подільських та волинських говірок. Адресований для студентів і викладачів філологічних факультетів закладів вищої освіти, діалектологів, фольклористів, усіх, хто цікавиться народними обрядами та звичаями.

Список використаної літератури:

 1. Аркушин Г. Сказав, як два зв’язав: народні вислови та загадки із Західного Полісся і західної частини Волині / Г. Аркушин. – Люблін ; Луцьк, 2003. – 178 с. – (Польсько-українські мовознавчі зустрічі).
 2. Волинські говірки Хмельниччини. Збірник діалектних текстів : навч.-метод. посіб. / Упоряд.: Н. Д. Коваленко, Б. О. Коваленко. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Рута», 2019. – 344 с.
 3. Доброльожа Г. Красне слово – як золотий ключ. Постійні народні порівняння в говірках Середнього Полісся та суміжних територій / Г. Доброльожа. – Житомир : Вид-во «Волинь», 2003. – 160 с.
 4. Коваленко Н. Д. Етнолінгвістика Традиційні родинні обряди : навч.-метод посіб. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Рута», 2015. – 240 с.
 5. Коваленко Н. Д. Етнолінгвістика. Традиційні календарні обряди : навчально-методичний посібник. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – 116 с.
 6. Коваленко Н. Д. Слова з язика, як бджоли з вулика. Матеріали до словника народних порівнянь подільських і волинських говірок Хмельниччини : навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький, 2011. – 144 с.
 7. Коваленко Н. Д., Щегельський В. В. Фольклорно-діалектологічна практика : навчально-методичний посібник. – Кам’янець-Подільський : Приватний видавець Буйницький О. А., 2015. – 144 с.
 8. Коваленко Н. Д. Фраземіка говірок Західного Поділля : монографія.  – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2011.  – 176 с.
 9. Коваленко Н. Д. Фразеологічний словник подільських і суміжних говірок. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Рута», 2019. – 412 с.
 10. Мацюк З. Що сільце, то нове слівце : слов. фразеологізмів Західного Полісся/ Зоряна Мацюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – 476 с.
 11. Подільський говір : бібліогр. покажч. / уклад.: І. В. Гороф’янюк, Н. Д. Коваленко, Т. М. Тищенко. – Вінниця : Фірма «Планер». – 2013. – 141 с.
 12. Ужченко В. Фразеологічний словник східнослобожанських і степових говірок Донбасу / Віктор Ужченко, Дмитро Ужченко. – Вид. 6-те., допов. й переробл. – Луганськ : Вид-во ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – 552 с.

Грінішина Інна Іванівна
провідний бібліотекар  читального залу №1