Мова – скарбниця духовності народу

 • -

Мова – скарбниця духовності народу

Найбільше й найдорожче добро в кожного народу – це його мова. Вона є найціннішим скарбом людини. Кожен народ оберігає цей скарб, його чистоту, мелодійність, багатство. Любов до своєї мови, до Батьківщини споконвіку живуть у людських серцях.

Мова народу – найкраще з квітучого його духовного життя, що ніколи – не в’яне й вічно знову розпускається. Ще В. Сухомлинський писав, що рідна мова – то неоціненне духовне багатство, в якому народ живе, передає з покоління в покоління свою мудрість і славу, культуру і традиції. Бо в рідному слові народ усвідомлює себе як творчу силу. Слово рідної мови – могутній засіб передачі історичного, культурного, морального, естетичного, побутового досвіду народу. Рідне слово – то невичерпне, животворне і невмируще джерело, з якого дитина черпає уявлення про навколишній світ, про свою родину, про своє село чи місто, про весь свій край. Віками український народ творив це багатство, відкладаючи до скарбниці рідної мови найдорогоцінніші перлини думки, почуття, фантазії.

Щороку 9 листопада в Україні відзначається День української писемності та мови. Цей день є ще одним свідомим покликом для українців берегти рідну мову, шанувати, розвивати, дбати про її чистоту і красу. Саме в цей день проводяться різноманітні заходи в вищих навчальних закладах. Всі вони присвячені темі писемності та грамотності. Працівники читального залу педагогічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка з цієї нагоди організували книжкову виставку «Мова – скарбниця духовності народу».

Експозицію тематично розділено на чотири розділи, видання в яких розкривають роль української мови в консолідації українського суспільства, знайомлять з науковими працями щодо походження і розвитку української мови, допомагають читачам дотримуватись культури української мови.

Ці всі видання розраховані на тих, хто прагне поглибити знання з теорії української мови, удосконалити свою грамотність, опанувати ділове мовлення тощо.

Пропонуємо Вашій увазі каталог виставки:

Розділ I. Історія української літературної мови

 1. Бабич Н. Д. Історія української літературної мови: практичний курс : навч. посіб. / Н. Д. Бабич. – Львів : Світ, 1993. – 376 с.
 2. Білецький А. О. Про мову і мовознавство : навч. посіб. / А. О. Білецький. – Київ : Артек, 1996. – 224 с.
 3. Жайворонок В. Українська етнолінгвістика: нариси : навч. посіб. / Віталій Жайворонок. – Київ : Довіра, 2007. – 262 с.
 4. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – Київ : Право, 1996. – 64 с.
 5. Мова-народ: висловлювання про мову та її значення в житті народу / упоряд. Олекса Тихий. – Київ : Смолоскип, 2007. – 416 с.
 6. Огієнко І. Історія української літературної мови / Іван Огієнко (Митрополит Іларіон) ; упоряд., іст.-біогр. нарису та приміт. М. С. Тимошик. – Київ : Либідь, 1995. – 296 с.
 7. Огієнко І. Рідна мова / Іван Огієнко (Митрополит Іларіон) ; упоряд., передм. і комент. Микола Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2010. – 435 с.
 8. Олійник О. Світ українського слова : навч. посіб. / Ольга Олійник. – Київ : Хрещатик, 1994. – 415 с.
 9. Півторак Г. Українці: звідки ми і наша мова / Григорій Півторак. – Київ : Наукова думка, 1993. – 200 с.
 10. Радевич-Винницький Я. Україна: від мови до нації / Я. Радевич-Винницький. – Дрогобич : Відродження, 1997. – 360 с.
 11. Русанівський В. М. Історія української літературної мови : підручник / В. М. Русанівський. – Київ : Артек, 2001. – 392 с.
 12. Шевченко Т. Г. Буквар південноруський 1861 року: для мол. та серед. шк. віку / Т. Г. Шевченко ; ред.-упоряд. М. М. Ілляш, вступне слово О. Т. Гончара, післямова В. М. Яцюка. – Київ : Веселка, 1991. – 63 с.
 13. Шкода М. Н. Традиції і свята українського народу / М. Н. Шкода. – Донецьк : ВКФ БАО, 2014. – 384 с.
 14. Яременко В. Літописець Нестор і його «Повісті врем’яних літ» / В. Яременко // Золоте слово : хрестоматія літератури України-Русі епохи середньовіччя ІХ–ХV ст. : в 2-х кн. / за ред. Василя Яременка. – Київ, 2002. – Кн. 1. – С. 438–459.

Розділ II. Культура мови та мовлення

 1. Галузинська Л. І. Українська мова: за професійним спрямуванням : навч. посіб. / Л. І. Галузинська, Н. В. Науменко, В. О. Колосюк. – Київ : Знання, 2008. – 430 с.
 2. Климова К. Я. Основи культури і техніки мовлення : навч. посіб. / К. Я. Климова. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Ліра-К, 2007. – 240 с.
 3. Мацько Л. І. Культура української фахової мови : навч. посіб. / Л. І. Мацько, Л. В. Кравець. – Київ : Академія, 2007. – 360 с. – (Альма-матер).
 4. Олійник О. Культура мовлення : навч. посіб. / Ольга Олійник, Василь Шинкарук. – Київ : Кондор, 2008. – 296 с.
 5. Погиба Л. Г. Українська мова фахового спрямування : підручник / Л. Г. Погиба, Т. О. Грибіниченко, Л. М. Голіченко. – Київ : Кондор, 2011. – 350 с.

Розділ III. Словники, довідники

 1. Довідник з культури мови / С. Я. Єрмоленко, С. П. Бибик, Н. М. Сологуб та ін. ; за ред. С. Я. Єрмоленко. – Київ : Вища шк., 2005. – 399 с.
 2. Жайворонок В. Знаки української етнокультури : словник-довідник / Віталій Жайворонок ; НАН України. – Київ : Довіра, 2006. – 703 с.
 3. Зубков М. Українська мова : універсальний довідник / М. Зубков. – 6-те вид., допов. – Харків : Школа, 2004. – 496 с.
 4. Сучасний орфографічний словник української мови: 180000 слів / уклад.: В. В. Дубічинський, Н. Я. Косенко. – Харків : Школа, 2009. – 1024 с.

РозділIV. Методика навчання мови

 1. Богуш А. Методика навчання дітей української мови в дошкільних навчальних закладах / Алла Богуш. – 2-ге вид, допов. і переробл. – Київ : Слово, 2011. – 440 с.
 2. Богуш А. Мовленнєвий розвиток дітей від народження до 7 років : монографія / Алла Богуш. – 2-ге вид. – Київ : Слово, 2010. – 374 с.
 3. Вашуленко М. С. Українська мова. Буквар : підручник для 1 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) / М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко. – Київ : Освіта, 2018. – Ч. 1. – 112 с. : іл.
 4. Гудима Н. В. Практикум з основ риторики в початковій школі : навч.-метод. посіб. / Н. В. Гудима ; М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Друк-сервіс, 2018. – 139 с.
 5. Захарійчук М. Д. Українська мова. Буквар : підручник для 1 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) / М. Д. Захарійчук. – Київ : Грамота, 2018. – Ч. 1 – 111 с.
 6. Інноваційні технології навчання української мови та літературного читання в початковій школі : навч. посіб. / М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка ; за заг. ред. Н. В. Гудими. – Кам’янець-Подільський : Друк-сервіс, 2018. – 166 с.
 7. Каніщенко А. П. Методика навчання української мови в початковій школі : лекційно-практичний курс із дисципліни / А. П. Каніщенко. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2016. – Кн. 1 : Методика вивчення мовної теорії ; Методика розвитку усного та писемного зв’язного мовлення. – 174 с.
 8. Пономарьова К. Буквар «Я читаю» : навч. посіб. для учнів 1 класу / Катерина Пономарьова. – Київ : Оріон, 2018. – Ч. 2. – 127 с. : іл.

Виставка експонується у читальному залі педагогічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка з 9 по 13 листопада.

На виставці представлені документи з фонду читального залу педагогічного факультету. Для пошуку інших видань даної тематики радимо скористатися електронним каталогом бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (http://library.kpnu.edu.ua/ufd/).

Т. В. Сологуб,
завідувач сектору читального залу педагогічного факультету