Психологія та педагогіка вищої школи

  • -

Психологія та педагогіка вищої школи

Одним із пріоритетних напрямків державної політики щодо розвитку освіти, є підготовка кваліфікованих кадрів, здатних до творчої праці, професійного розвитку, освоєння та впровадження науковоємких та інформаційних технологій, конкурентноспроможних на ринку праці. Водночас, для утвердження нової школи, забезпечення особистісної орієнтації освіти необхідно виплекати особистість педагога, здатного до розвитку задатків, таланту, збереження індивідуальності кожного вихованця. Через це підготовка педагогічних і науково-педагогічних кадрів, їхнє професійне вдосконалення розглядається як важлива умова модернізації освіти. Серед науково-навчальних дисциплін і всієї сучасної системи підготовки фахівця з вищою освітою важливе місце належить педагогіці й психології вищої школи, науковий зміст яких становить необхідну частину теоретичного та практичного арсеналу сучасного викладача.

Ось чому однією із складових програми магістерської підготовки та навчання в аспірантурі є педагогічно-психологічний блок дисциплін. У цьому ракурсі особливого значення набуває навчальна дисципліна “Педагогіка та психологія вищої школи”. В Україні авторами навчального посібника “Основи педагогіки і психології вищої школи”(1995р.) стали В.М.Галузинський та М.Б.Євтух[10]. Метою запровадження у навчальний процес вивчення дисциплін “Педагогіка вищої школи” і “Психологія вищої школи” є подолання прогалин у педагогічно-психологічній підготовці магістрантів і аспірантів, підвищення рівня педагогічної й психологічної культури майбутніх викладачів вищої школи. Хоча педагогіка й психологія вищої школи реально виступають як комплексна наукова дисципліна, однак кожна з них має свій предмет дослідження й розв’язує специфічні завдання. Педагогіка вищої школи розглядає проблеми виховання й вдосконалення навчання молоді у вищих навчальних закладах, розробляє методичні й практичні основи навчально-виховного процесу, вивчає його закономірності, принципи, методи, засоби й форми.

Підручники та навчальні посібники з педагогіки вищої школи та психології, які видаються сьогодні в Україні,  покликані допомогти студентам певних спеціальностей в оволодінні відповідними фаховими уміннями та навичками.

Навчальний посібник  Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи : навчальний посібник / М. М. Фіцула ; М.М. Фіцула. – 2-ге вид., допов. – Київ : Академвидав, 2014. – 456 с. – (Серія “Альма-матер”) є одним із самих запитаних. Книга, яка витримала декілька видань, розкриває загальні засади педагогіки вищої школи, знайомить зі  змістом і завданнями, формами і засобами організації навчання у вищому навчальному закладі. Системно викладено у навчальному посібнику основні питання методичної роботи у вищому навчальному закладі, принципи управління ним. Кожна тема з метою кращого засвоєння матеріалу супроводжується запитаннями і завданнями,  видання містить термінологічний словник та список літератури.

Розглядаючи загальні засади педагогіки вищої шко­ли, автор навчального посібника  Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб.– К. : Знання, 2011. – 486 с. приділяє увагу історії розвитку вищої освіти з часів виникнення перших європейських університетів до сьогоднішнього стану вищих навчальних закладів в Україні. Окремі теми розкривають філософське бачення розвитку освіти, характеризують психологічні особливості, типологію студентів, особливості діяльності викладача. Кожна тема супроводжується  списком рекомендованої літератури, завданнями для самостійної роботи, завданнями і запитаннями для самоконтролю засвоєння теоретичного матеріалу.

У навчальному посібнику  Ортинський В. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 471 с. розглянуто теоретичний доробок педагогіки вищої школи попередніх поколінь з новими поглядами й підходами до організації та здійснення навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі в контексті Болонського процесу. Посібник призначено для студентів, магістрів, аспірантів та науково-педагогічних працівників.

Основні аспекти педагогіки вищої школи з позицій відповідних вимог до організації навчально-виховного процесу та підготовки сучасних фахівців висвітлено у книзі Кучинська І. О. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д.Г., 2020. – 291 с.

Психологія вищої школи – галузь психологічної науки, що вивчає індивідуально-особистісні, а також соціально-психологічні явища, які породжені умовами вищого навчального закладу.

У навчальному посібнику Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи: Навчальний посібник для магістрантів і аспірантів /Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. – К.: ТОВ “Філ-студія”, 2006. – 320с. з гуманістичних позицій розглядаються актуальні психологічні проблеми підготовки фахівців із вищою освітою. Міститься типова навчальна програма з дисципліни “Психологія вищої школи”, конспекти лекцій до кожної теми, завдання до практично-семінарських занять, окреслено зміст самостійної роботи та методичні рекомендації до неї.

Посібник Дуткевич Т.В., Максимчук Н.П. Психологія вищої школи: навч. посібник. — Кам’янець-Подільський, 2010. — 144 с. розкриває основний зміст навчального матеріалу, передбаченого для вивчення курсу „Психології вищої школи” в обсязі 108 годин. Розглянуто питання суспільних вимог до формування особистості фахівця з вищою освітою, психологічні основи діяльності учнів, психологічну характеристику професії викладача вищої школи, його функції, особливості науково-педагогічної діяльності викладача, міжособистісні взаємини у системі вищої школи. Посібник складається з текстів лекцій до всіх тем, передбачених навчальною програмою і об’єднаних у чотири модулі. До кожного модуля передбачено питання для самоперевірки знань та список рекомендованої літератури.

У першому виданні навчального посібника Виноградова В.Є., Юрченко В.І. Психологія вищої освіти: теоретичні та практичні аспекти: навч. посіб. / Вікторія Євгенівна Виноградова, Віктор Іванович Юрченко. К.: Каравела, 2018. – 296 с. представлено систематизований виклад основних теоретичних і практичних психологічних проблем вищої освіти. Особлива увага приділена способам практичної реалізації наукових психологічних знань при роботі зі студентами, психологічного супроводу освітнього процесу в закладах вищої освіти. Представлено теоретичне обґрунтування певної психологічної проблеми, методики і вправи на самопізнання та саморозвиток студентів, програми психологічних тренінгів тощо. Навчальний посібник розрахований на студентів психологічних спеціальностей, керівників і викладачів закладів вищої освіти, слухачів інститутів і курсів підвищення кваліфікації. Він може бути корисним також старшокласникам, які обирають свою майбутню професію, а також вчителям, які проводять профорієнтаційну роботу в школі.

Підготувала О.І. Пшетаковська