Виставка нових надходжень на абонементі фізико-математичного факультету

  • -

Виставка нових надходжень на абонементі фізико-математичного факультету

Книжковий фонд абонементу фізико-математичного факультету поповнився новими виданнями, які презентовані для огляду на виставці новинок літератури – збірників наукових праць, підручників та навчальних посібників.

Каталог виставки

1. Борисенко О.А. Дискретна математика : підручник для студентів вищих навчальних закладів / О.А. Борисенко. – Суми : Університетська книга, 2019. – 255 с.

Це підручник, у якому послідовно викладені елементарні питання теорії множин, логіки, комбінаторики та систем числення. Матеріал подано  конспективно за темами лекцій з великою кількістю прикладів. Видання складається з чотирьох частин і додатків. У першій частині посібника викладені основні поняття теорії множин і операції з ними. У другій частині розглядаються елементи математичної логіки. Особлива увага звертається на диз’юнктивні і кон’юнктивні нормальні форми логічних функцій та методи їх мінімізації. Третя частина містить елементарні комбінаторні конфігурації і біном Ньютона. У четвертій частині подається теорія і практика сучасних позиційних систем числення. Підручник адресований студентам за напрямками підготовки “Електроніка”, “Інформатика”, “Автоматика”.

2. Ващук Ф.Г. Практикум з математичного аналізу : навч. посіб. [для студентів математичних і фізичних факультетів університетів, а також технічних і економічних вузів] / Ф.Г. Ващук, С.С. Поляк, А.І. Моца. – Ужгород : Карпати, 1999. – Ч. 1 : Вступ до математичного аналізу, диференціальне числення. – 188 с.

Навчальний посібник містить теоретичний матеріал (означення понять, основні властивості, формули, алгоритми, теореми й наслідки з них – без доведення), приклади розв’язання задач і вправ з даної теми, завдання для самостійної роботи. У виданні звертається увага читача на головні питання теорії та сучасні підходи до їх вивчення поряд з їх використанням при розв’язуванні задач, вправ і прикладів.

Посібник призначений  для студентів математичних і фізичних факультетів університетів, а також технічних і економічних вузів. Може бути корисним не тільки для студентів спеціальностей напрямів «інформатика», «комп’ютерні науки», «економіка», але й для студентів спеціальностей «математка», «прикладна математика», «фізика» та інших.

3. Журавчак Л.М. Дискретна математика для програмістів : навч. посіб. / Л.М. Журавчак. – Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 420 с.

Посібник містить теоретичний та практичний матеріал із дисципліни «Комп’ютерна дискретна математика». Він охоплює низку напрямів дискретної математики: теорію множин, логіку, відношення, булеві функції (зокрема, і завадостійке кодування) та комбінаторику. Особливу увагу приділено загальній теорії графів – одному з найважливіших інструментів програміста – і головним її застосуванням. Практична складова посібника подає обгрунтування правильності та приклади конкретних алгоритмів від простих до доволі складних, написаних мовою С++, що полегшить побудову математичних моделей задач, які виникають перед дослідником, і вибір найбільш вдалого подання даних. Навчальний посібник рекомендовано студентам спеціальності «Інженерія програмного забезпечення», а також  всім, хто навчається самостійно чи прагне підвищити кваліфікацію в напрямах, пов’язаних з програмуванням. Може бути корисним для фахівців-початківців, що працюють у галузі конструювання й аналізу алгоритмів, аспі­рантів і науковців, а також розробників програмного забезпечення.

4. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол.: П. С. Атаманчук (голова, наук, ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. – Випуск 25: Управління інформаційно-навчальним середовищем як концептуальна основа результативності фізико-технологічної освіти. – 166 с.

Матеріали збірника є відображенням результатів наукових досліджень авторів та набутого ними досвіду з управління інформаційно-навчальним середовищем, яке є концептуальною основою результативності фізико-технологічної освіти. Матеріали будуть корисними для студентів, магістрантів, здобувачів наукових ступенів в галузі педагогічних наук, науково-педагогічних працівників та усіх, хто цікавиться проблемами підготовки фахівця.

5. Кучинська І.О. Педагогіка вищої школи : навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д.Г., 2020.  – 292 с.

У навчальному посібнику висвітлено основні аспекти педагогіки вищої школи з позицій відповідних вимог до організації навчально-виховного процесу та підготовки сучасних фахівців. Для студентів, магістрантів, аспіратів і науково-педагогічних працівників вищої школи.

6. Литвин  І.І. Вища математика : навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів / І.І. Литвин, О.М. Конончук, Г.О. Желізняк. – 2-ге вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 368 с.

Посібник містить виклад матеріалу курсу   в обсязі діючої програми для вищих закладів освіти першого та другого рівнів акредитації,  затверд­женої управлінням кадрів та навчальних закладів Міністерства зв’язку України в 1998 році.

Посібник призначений студентам різних форм навчання та викладачам технікумів, ліцеїв, коледжів та гуманітарних інститутів. Достатньо широка система вправ дозволяє використовувати посібник як задачник.

7. Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки : зб. наук. праць / Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ; [редкол.: О. М. Хіміч (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. — Вип. 19. — 160 с.

У збірнику друкуються результати досліджень, що стосуються проблем застосування математичних моделей у різних галузях людської діяльності. Збірник включений до бази даних наукових журналів Норвегії. Для наукових та інженерно-технічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

8. Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки : зб. наук. праць / Інститут кібернетики імені В. М. Глуш­кова Національної академії наук України, Кам’янець-Подільський націо­нальний університет імені Івана Огієнка ; [редкол.: О. М. Хіміч (відп. ред.) та ін.]. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський націо­нальний університет імені Івана Огієнка, 2019. — Вип. 19. — 208 с.

У збірнику друкуються результати досліджень вітчизняних та закордонних науковців, що стосуються проблем застосування математичних моделей в різних галузях людської діяльності. Для наукових та інженерно-технічних працівників, аспірантів, студентів.

9. Нікольський  Ю.В. Дискретна математика : підручник / Ю.В. Нікольський, В.В. Пасічник, Ю.М. Щербина; за ред. В.В. Пасічника. – 5-те вид., випр. та допов. – Львів : Магнолія – 2006, 2019. – 432 с. – (Комп’ютинг).   

Підручник подає основні поняття та методи дискретної математики. Окрім таких розділів, як математична логіка, теорія множин і відношень, комбінаторний аналіз,  теорія графів, основи теорії кодів, теорія булевих функцій, основи теорії формаль­них мов та алгоритмів, розглянуто також теорію складності обчислень. Виклад матері­алу супроводжується багатьма докладно розібраними прикладами, кожний розділ за­вершується збірником задач для самостійного розв’язування та списком комп’ютерних проектів для індивідуальних завдань. За змістом та обсягом підручник відповідає навчальним планам дисципліни «Дис­кретна математика» для студентів базових напрямів «Комп’ютерні науки», «Програмна інженерія», «Комп’ютерна інженерія», «Інформатика», «Прикладна математика» та «Системний аналіз». Ним можуть скористатись аспіранти та викладачі вищих навчаль­них закладів.

10. Пасічник  В.В. Веб-технології та веб-дизайн : підручник / В.В. Пасічник, О.В. Пасічник, Д.І. Угрин. – Львів : Магнолія-2006, 2019. – Кн. 1 : Веб-технології. – 336 с. – (Комп’ютинг). 

Підручник присвячено теоретичним та практичним аспектам веб-технології та веб-дизайну.  У ньому наведено типові приклади веб-програмування, розглянуто різні принципи побудови та функціонування веб-сайтів, використання сучасних веб-технологій та мов веб-програмування, будування веб-сторінок із заданими характеристиками і алгоритмами функціонування. У підручнику також розглядається широкий спектр протоколів, стандартів і технологій, що мають безпосереднє відношення до розробки веб-застосувань. Зміст підручника відповідає галузевому стандарту вищої освіти України з напряму підготовки  «Комп’ютерні науки» для дисципліни «Веб-технології та веб- дизайн». Видання адресовано студентам вищих навчальних закладів спеціальності «Комп’ютерні науки» та викладачам.

11. Сусліков Л.М. Інтелектуальна власність України. : навчальний посібник / Сусліков Л.М., Студеняк І.П. — Ужгород: Говерла, 2010. — 224 с.

Посібник написаний на основі лекцій з курсу „Право інтелектуальної власності”, який читається для студентів кафедри прикладної фізики Ужгородського національного університету. У посібнику розглянуто основні положення законодавства України з питань інтелектуальної власності та її правової охорони, особливості авторського та патентного права, умови надання правової охорони об’єктам інтелектуальної власності. Висвітлюються питання оформлення та подання заявки на одержання патенту на винахід, процедура розгляду заявки в патентному відомстві, права та обов’язки власника патенту на винахід, методи реалізації патентних прав, передача прав на винахід. Посібник рекомендований для студентів та аспірантів фізико-технічних спеціальностей.

12. Управління якістю підготовки майбутнього вчителя фізико-технологічного профілю : збірник матеріалів міжнародної наукової інтернет-конференції / [редкол.: П.С. Атаманчук (голов, ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2014. – 208 с.

До збірника увійшли матеріали доповідей вітчизняних та іноземних учасників міжнародної наукової інтернет-конференції «Управління якістю підготовки май­бутнього вчителя фізико-технологічного профілю». З’ясовано стан та перспекти­ви формування фахових компетентностей майбутніх учителів фізико-технологічних спеціальностей.

Розрахований на науковців, науково-педагогічних працівників, учителів, студентів, усіх, хто переймається проблемами фізичної та технологічної освіти в Україні.

Сивак Н.Й., бібліотекар I категорії
абонементу фізико-математичного факультету