Дарунок викладачів університету у фонд інформаційно-бібліографічного відділу

  • -

Дарунок викладачів університету у фонд інформаційно-бібліографічного відділу

Щороку фонд інформаційно-бібліографічного відділу, як і всієї бібліотеки, поповнюється за рахунок дарунків викладачів університету, серед яких – збірники наукових праць університету, матеріали конференцій, навчально-методичний посібник. Бібліотечні працівники щиро вдячні всім, хто дбає про поповнення бібліотечного фонду власними виданнями. Пропонуємо Вашій увазі книги, подаровані у 2020 році.

Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Психологічні науки / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2019. – Вип. 11. – 94 с. – (Дарунок Л. А. Онуфрієвої).

Електронна версія в ElarK-PNU

До збірника увійшли статті, які є результатом науково-дослідної роботи науково-педагогічних працівників і аспірантів факультету колекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та науковців із інших ЗВО України.

Збірник адресовано фахівцям у галузі психології та тим, хто цікавиться сучасними проблемами психологічної науки.

Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : наук. збірник. Серія філологічна / [редкол.: Л. Марчук (гол. ред.), О. Рарицький (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2019. – Вип. 16. – 360 с. – (Дарунок О. А. Рарицького).

Електронна версія в ElarK-PNU

Матеріали збірника репрезентують унікальний феномен державницької, духовно-культурної, наукової, педагогічної діяльності Івана Огієнка. Статті присвячено осмисленню, інтерпретації, дослідженню та розвитку наукових і творчих концепцій Івана Огієнка та їх проекцій на сучасний освітній простір.

Збірник адресовано науковцям, викладачам, учителям, студентам, усім, кого цікавлять актуальні питання вітчизняної гуманітарної науки, проблеми української духовності та культури.

Краєзнавець Хмельниччини : наук.-краєзн. збірник / [редкол.: Л. В. Баженов (гол. ред.), С. А. Копилов (відп. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2018. – Вип. 11. – 184 с. – (Дарунок Л. В. Баженова).

До збірника увійшли статті, які є результатом науково-дослідної роботи науково-педагогічних працівників і аспірантів факультету колекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та науковців із інших ЗВО України.

Збірник адресовано фахівцям у галузі психології та тим, хто цікавиться сучасними проблемами психологічної науки.

Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки / [редкол.: В. Магась (голов. ред.), В. Смолій, В. Степанков (відп. ред.), О. Комарніцький (відп. секретар) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2019. – Т. 29 : До 70-річчя від дня народження академіка Валерія Смолія. – 288 с.; 2020. – Т. 30 : До 70-річчя від дня народження академіка Валерія Смолія. – 419 с. – (Дарунок В. А. Дубінського, О. Б. Комарніцького).

Електронна версія в ElarK-PNU: Том 29; Том 30

Тематика збірника досить широка, вона відображає проблеми соціально-економічної, політичної і етнічної історії, народознавства, історії національної освіти, населених пунктів, методології історії, історіографії та джерелознавства, методичної допомоги вчителю і засвідчує про різноманітні дослідницькі інтереси науковців факультету. У збірнику висвітлено також основні віхи життя, наукової творчості й діяльності у сфері відродження та розвитку історичної науки України у кінці ХХ – перші десятиріччя ХХІ ст. доктора історичних наук, професора, академіка НАН України, директора Інституту історії України НАН України, заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки Валерія Андрійовича Смолія.

Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки / [редкол.: Л. М. Марчук (відп. ред.), О. В. Кеба (заст. відп. ред.), С. Д. Абрамович та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2019. – Вип. 50. – 166 с. – (Дарунок Б. О. Коваленка).

Електронна версія в ElarK-PNU

У збірнику наукових праць висвітлюються актуальні проблеми сучасного мовознавства, літературознавства, методики викладання філологічних дисциплін, представлено широкий спектр наукових розробок вітчизняних і закордонних дослідників.

Видання адресовано професійним філологам, докторантам і аспірантам, усім тим, хто цікавиться сучасним станом розвитку філології.

Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки / [редкол.: О. В. Кеба (відп. ред.), Л. М. Марчук (заст. відп. ред.), С. Д. Абрамович та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2019. – Вип. 51. – 166 c. – (Дарунок Б. О. Коваленка).

У збірнику наукових праць висвітлюються актуальні проблеми сучасного мовознавства, літературознавства, методики викладання філологічних дисциплін, представлено широкий спектр наукових розробок вітчизняних і закордонних дослідників.

Видання адресовано професійним філологам, докторантам і аспірантам, усім тим, хто цікавиться сучасним станом розвитку філології.

Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : зб. наук. пр. / [редкол.: В. С. Степанков (голов. ред.), С. А. Копилов, І. І. Боровець та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2019. – Вип. 7 : На пошану професора М. Г. Кукурудзяка. – 204 с. – (Дарунок І. І. Боровця).

Електронна версія в ElarK-PNU

У сьомий випуск збірника, присвячений 80-річчю від дня народження професора М. Г. Кукурудзяка, увійшли статті провідних вітчизняних та зарубіжних фахових істориків, наукові інтереси яких пов’язані із дослідженням історії країн Центральної та Східної Європи (ЦСЄ) та ролі й місця України у розвитку даного регіону. Рекомендовано для науковців, викладачів ЗВО, студентів та всіх, хто цікавиться історією ЦСЄ.

Психологічне забезпечення інноваційних процесів в освітньо-професійному просторі закладу вищої освіти: сучасні реалії та перспективи : збірник наук. праць за матеріал. Всеукр. наук.-практ. конфер. 06 груд. 2019 року, м. Кам’янець-Подільський / [Г. К. Радчук (відп. ред.), Т. В. Дуткевич (заст. відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2020. – 148 с. – (Дарунок О. В. Савицької).

Електронна версія в ElarK-PNU

У збірник увійшли матеріали, представлені на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Психологічне забезпечення інноваційних процесів в освітньо-професійному просторі закладу вищої освіти: сучасні реалії та перспективи» з нагоди 30-річчя кафедри психології освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, яка відбулася 06 грудня 2019 року. Видання адресоване науковцям, викладачам закладів вищої освіти та студентам.

Боровець І. І. Політична свідомість української політичної еліти (середина ХVІІ – ХVІІІ століття) : метод. рек. з організації самост. роботи для студ. істор. ф-ту / І. І. Боровець, В. В. Степанков, В. С. Степанков. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, комп.-інформ. лабораторія істор. ф-ту, 2020. – 40 с. – (Дарунок І. І. Боровця).

Видання містить методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка із спеціального навчального курсу «Політична свідомість української політичної еліти (середина ХVІІ – ХVІІІ століття)».

Виставку підготувала Г. В. Гайшук,
завідувач бібліографічно-інформаційного відділу