Бізнес. Менеджмент. Маркетинг (нові надходження до бібліотеки)

  • -

Бізнес. Менеджмент. Маркетинг (нові надходження до бібліотеки)

Довашої уваги книжкові новинки літератури з економічних дисциплін, що надійшли до бібліотеки.

Курило О.Б. та ін. Фінанси підприємств : підручник / О.Б. Курило, Л.П. Бондаренко, О.Й. Вівчар, О.М. Чубка. — Київ : Видавничий дім «Кондор», 2020. — 340 с.

У підручнику акцентується увага на таких питаннях як: поняття, функції фінансів підприємств, принципи їх організації, суть і значення основних та оборотних активів та їх класифікація, планування, оподаткування, кредитування підприємств, показники фінансового стану та фінансової санації суб’єктів господарювання. Підручник охоплює всі форми навчального процесу. Для студентів, викладачів економічних спеціальностей, а також для широкого кола спеціалістів та дослідників у відповідних галузях.

Старченко Г.В. та ін. Операційний менеджмент: навч. посібник / Старченко Г.В., Калінько І.В., Косач І.А. – Київ : Кондор-Видавництво, 2020. – 232 с.

В навчальному посібнику наводяться основні принципи організації та управління на підприємствах. Наведено підходи та технології по управлінню підприємствами в сучасних економічних умовах. В книзі наводяться відомості про практичні методи управління основною діяльністю підприємств та умінь розроблення операційної стратегії, створення і використання галузевих операційних систем як основи забезпечення досягнення місії організації. Навчальний посібник призначено для студентів економічних спеціальностей, науковців та аспірантів за відповідним напрямком наукових досліджень.

Данюк В.М., Кулаковська Л.П. Кадрове діловодство : навч. посібник. – Київ : Каравела, 2020. – 240 с.

У посібнику висвітлені питання організації загального та кадрового діловодства; класифікації кадрової документації; роботи з різними документами; атестації спеціалістів і керівників; підготовки звітності, що складається працівниками кадрових служб; порядку оформлення документів для призначення пенсій; виготовлення документів за допомогою інформаційних технологій. Текст проілюстровано зразками документів, таблицями та схемами. Структура і зміст навчального посібника відповідають програмі з дисципліни „Кадрове діловодство” чинного Галузевого стандарту вищої освіти „Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра напряму 0501 – Економіка і підприємництво” за спеціальністю 6.050100 „Управління персоналом і економіка праці”.

Ігнатьєва І.А. Стратегічний менеджмент: підручник. – 2-ге видання, стереот. – Київ : Каравела, 2019. – 480 с.

Підручник детально розкриває навчальний матеріал програми нормативних професійно-орієнтованих дисциплін “Стратегічний менеджмент” та “Стратегічне управління підприємством”. Його особливістю є представлення нової концепції стратегічного менеджменту з урахуванням принципів синергії, об’єктно-цільового та процесного підходів. Відповідно до концепції розглядаються теоретичні засади та практичні рекомендації стратегічного менеджменту, використання яких забезпечує стійкі конкурентні переваги підприємства на ринку продукції. З метою оцінювання знань та практичного засвоєння матеріалу кожний розділ підручника містить контрольні запитання для самоперевірки, тестові завдання та ситуаційні вправи.

Мальська М. П., Білоус С. В. Менеджмент організацій: теорія та практика: навч. посіб. / М. П. Мальська, С. В. Білоус. – Київ : SBA-print, 2020. – 190 с.

На основі опрацювання значного обсягу інформаційних і літературних джерел у стислій формі висвітлено головні теоретичні і практичні аспекти сучасного менеджменту організацій. Посібник укладено відповідно до навчальної програми викладання дисципліни “Менеджмент організації” підготовки спеціалістів за спеціальністю “Туризм”. Особливу увагу звернено на питання антикризового управління конкурентної політики та ризикозахищеності підприємства.

Батченко, Л. В. та ін. Бізнес-комунікації в міжнародному менеджменті : навч. посіб. / Л. В. Батченко, І. С. Бондар, В. А. Русавська. – Київ : Ліра-К, 2019. – 303 с.

У посібнику розглядаються теоретико-методичні та нормативно-правові питання організації та здійснення міжнародних комунікацій в європейському бізнесі, їх особливості в умовах розвитку економіки знань та загостренні питань інформаційної безпеки на загальноєвропейському просторі та рівні сучасних корпорацій. Призначений для індивідуальної самостійної роботи студентів. Може бути корисним аспірантам та викладачам.

Регіонально-адміністративний менеджмент : навч. посіб. / під ред. В.Г. Воронкової. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 351 с.

В навчальному посібнику сформовано концепцію регіонально-адміністративного менеджменту, зокрема дається аналіз економічних політичних, соціальних, соціокультурних, правових засад регіонально-адміністративного менеджменту, децентралізації як механізму територіально-адміністративної реформи та стабілізації регіонального розвитку, управління фінансовими,природними ресурсами та охороною довкілля, аналіз шляхів та напрямів антикризового адміністративно-регіонального менеджменту, формування механізму державного регулювання інвестицій в людський капітал на рівні регіону, державної підтримки розвитку місцевого самоврядування в України та формування нової парадигми регіонально-адміністративного менеджменту в Україні. Навчальний посібник буде корисним для студентів, магістрів, аспірантів, викладачів, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, всіх тих, хто цікавиться проблемами регіоналістики.

Фінансовий менеджмент : підручник / за заг. ред. М.І. Крупки, [М.І. Крупка, О.М. Ковалюк, В.М. Коваленко та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2019. – 438 с.

У підручнику розглянуто головні концепції, поняття і методи фінансового менеджменту, особливості управління активами, капіталом, фінансовими інвестиціями та прибутком підприємства. Висвітлено теоретичні й актуальні практичні аспекти фінансового менеджменту в умовах формування ринкової економіки. Книга є водночас теоретичним і практичним виданням, у якому використано сучасні підходи до забезпечення навчального процесу. Для студентів, аспірантів, викладачів економічних спеціальностей, економістів-практиків.