Я мислю, отже, існую (до 425-річчя від дня народження Рене Декарта (1596-1650), французького філософа, фізика, математика, фізіолога)

  • -

Я мислю, отже, існую (до 425-річчя від дня народження Рене Декарта (1596-1650), французького філософа, фізика, математика, фізіолога)

Один з найвизначніших представників філософії ХVІІ ст. французький мислитель Рене Декарт (1596-1650) народився в невеличкому містечку Ляе на півдні Франції в сім’ї дворянина. З десяти років навчався в Єзуїтській школі, де викладалися переважно гуманітарні предмети. Після закінчення школи вивчав право, медицину, філософію, математику в університетах Франції, Голандії. Більшість творчого життя (близько 20 років) Рене Декарт провів у Нідерландах. учений широкого діапазону: математик, фізик, механік, фізіолог, психолог і філософ. Основні філософські ідеї відображенні в працях: «Міркування про метод», «Роздуми про першу філософію», «Першооснови філософії» та ін. Ренесансна думка ХVІІ ст. розвивалася під впливом двох основних духовних центрів – Єрусалима та Афін, що символізують мудрість одкровення – Біблію, або святе письмо і мудрість знання – філософські системи античних мислителів. Визначилась концепція двох істин, що викладені у двох книгах – Біблії та «Книзі природи». Рене Декарт виходив саме з такої концепції, що не могло не вплинути на його світогляд. Рене Декарт увійшов в історію як глибокий і логічно послідовний мислитель раціоналістичного напрямку.

На книжкових полицях бібліотеки знаходяться праці Рене Декарта та література про його життя, наукову та філософську діяльність:

Рене Декарт Сочинения в двух томах : Т. 1 / Рене Декарт. –Москва : Мысль, 1989. – 654 с.

До творів увійшли праці: «Міркування про метод», «Роздуми про першу філософію», «Першооснови філософії», «Правила для керівництва розумом». В них відображена повна картина погляду Рене Декарта на світогляд людини.

Ренэ Декарт Избранные произведения / Ренэ Декарт. – Москва : Политиздат, 1950. – 710 с.

До збірника увійшли праці французького філософа ХVІІ ст., які представляють повну картину його бачення на світ, пізнання, людину. Це такі як «Правила для керівництва розумом», «Міркування про метод», «Роздуми про першу філософію» та ін. У працях Рене Декарт розглядає предмет і завдання філософії. Філософія – це мудрість, досконале знання всього того, що може пізнати людина. Оволодіння знанням і є філософствування, тобто дослідження перших причин або першооснов.

Декарт Ренэ Правила для руководства ума / Ренэ Декарт. – Москва-Ленинград, 1936. – 172 с.

У праці філософ визначає суть методу: «Під методом розумію достовірні й легкі правила, додержуючись яких, людина ніколи не сприймає нічого неістинного за істинне і не витрачаючи марно ніякого зусилля розуму, але постійно крок за кроком примножуючи знання, прийде до істинного пізнання всього того, що буде здатна пізнати». Рене Декарт передбачав розробити понад тридцять правил пошуку істин, але згодом дійшов висновку, що досить лише чотирьох за умови їх суворого дотримання. «Правила» займають важливе місце всіх здобутків раціоналізма нового часу.

Ренэ Декарт Рассуждение о методе с приложениями. Диоптрика, метеоры, геометрия / Ренэ Декарт. – Ленинград : АН СССР, 1953. – 654 с.

Рене Декарт намагається перебороти умоглядний в основі догматичний метод пошуку істини в науці. Як математик, суворо і послідовно дотримується філософії, розробляє аналітико-систематичну і дедуктивно-індуктивну методологію пізнання. Рене Декарт виробив правила моралі, визначив життєві цінності, що стали органічним елементом методу «правильно спрямовувати свій розум»: по-перше, покірно сприймати закони та звичаї країни, де живеш, невідступно дотримуватися релігії; по-друге, залишатися твердим і рішучим у здійсненні раціональних принципів.

Александров Г. Ф. История западноевропейской философии : учебник для университетов и гуманитарных факультетов высших учебных заведений / Г. Ф. Александров. – Москва-Ленинград, 1946. – 512 с.

Історія філософії простежує, аналізує, узагальнює мудрість філософів, їх полеміку одного з одним з метою відповісти на всі питання і проблеми, що ставить життя. Адже у полеміці філософів народжувалися погляди, судження, що символізують різні, часто абсолютно протилежні, суперечливі позиції і думки про одні й ті ж речі, явища, події. Стислий нарис розвику філософських теорій запропоновано читачам.

Асмус В. Ф. Избранные философские труды : Т. 2 / В. Ф. Асмус. – Москва : Изд.-во Московского ун.-та, 1971. -444 с.

Історичний період кінця ХVІ – початку ХVІІІ століття в західноєвропейській цивілізації не випадково називають Новим. У суспільному розвитку країн Європи тоді відбуваються суттєві якісні зміни в економічній, політичній і духовній сферах. ХVІІ ст.. – період діалогу й компромісів між наукою і релігією, світською і релігійною культурою. В. Ф. Асмус у своїх працях представив матеріали по діалектиці Декарта. Думки філософів давно минулих літ не позбавлені інтересу і для сучасного людства.

Асмус В. Ф. Декарт / В. Ф. Асмус. – Москва : Политиздат, 1956. – 370 с.

Запропонована читачу книга задумана як історія наукової і філософської діяльності Декарта – великого мислителя Франції, одного з основоположників науки і філософії нового часу. Декарт – національна слава Франції і разом з тим гордість всього прогресивного людства. Його біографія –  яскрава сторінка із історії боротьби в ХVІІ ст. нової науки.

Історія філософії : підручник для вищої школи / Керівник, авт. кол. акад. В. Г. Кремень. – Харків : Прапор, 2003. – 768 с.

Автори підручника, узявши за мету відійти від стереотипів розуміння суті, характеру та форм протікання історико-філософського процесу, сформованих з позиції «марксоцентризму» , намагалися подати навчальний курс з виходом на рівень оволодіння світовою філософською думкою. У підручнику широко представлена східна і європейська філософія. Підручник рекомендується студентам, аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів.

Ляткер Я. А. Декарт / Я. А. Ляткер. – Москва : Мысль, 1975. – 198 с.

Декарт (1596 – 1650) – один з найвизначніших французький філософ. В книзі дається короткий біографічний нарис, а також розкриваються основні аспекти філософії Декарта. Автор показує, як в епоху науково-технічної революції творяться пізнання ідей Декарта.

Ящук Т. І. Філософія історії : курс лекцій : навчальний посібник / Т. І. Ящук. – Київ : Либідь, 2004. – 536 с.

Книга доктора філософських наук, професора Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка Т. І. Ящук – це розроблений та апробований курс, у якому питання філософії історії авторка розглядає як у загально-філософському й історичному аспекті, так і проблемно, аналізуючи доробок найвідоміших і найзнаковіших постатей філософів від часів античності до сьогодення. Посібник розраховано на студентів гуманітарних спеціальностей.

Чопик Валентина Петрівна, бібліотекар
читального залу № 2