Наукова робота студентів вищого навчального закладу

  • -

Наукова робота студентів вищого навчального закладу

Науково-дослідна робота студентів у вищих навчальних закладах регламентується вимогами Законів України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Статуту вищого навчального закладу, положень про науково-дослідну роботу, про організацію конкурсів студентських наукових робіт, про студентську олімпіаду з суспільно-економічних, гуманітарних і природничо-математичних наук. До організації та керівництва науково-дослідною роботою студентів переважно залучаються досвідченні, авторитетні науково-педагогічні і наукові працівники ВНЗ.

Під час навчання в університеті студентами виконуються курсові роботи, а заключним етапом навчальної підготовки студента у ВНЗ є випускна кваліфікована робота та її захист. Підготовка і написання такого виду робіт вимагає від студента ґрунтовних теоретичних і практичних знань, великий вияв самостійності. Таке самостійне навчально-наукове дослідження уможливлює виявлення рівня загальнонаукової та фахової підготовки студента, здатність приміняти набуті знання під час вирішення конкретних завдань, його схильність до аналізу та самостійного узагальнення та презентації результатів дослідження.

Наукова робота відіграє велику роль у формуванні професійних навичок, умінь майбутнього вчителя.

Сприяти поглибленню теоретичних знань і вдосконаленню практичних навичок з написання, оформлення і захисту наукової роботи розкрито у посібнику Білоусова Т. П. “Теорія і практика підготовки наукової роботи” [1]. Книжка включає теоретичні блоки з восьми основних тем: плани практичних і лабораторних занять до них; завдання для контрольних і самостійних робіт зі зразками виконання; тематику рефератів і доповідей; список рекомендованої літератури. Додатки містять навчальну програму курсу; порівняльну характеристику всіх видів студентських і магістерських наукових робіт; зразки матеріалів, що уточнюють подачу інформації; перелік мовних стандартів-кліше, вживаних у науковому тексті; словник-довідник «Основні поняття науково-дослідної роботи». Призначений для аудиторної та індивідуальної роботи студентів.

Допомогти молодому науковцеві правильно написати, оформити роботу і підготувати її до захисту – мета видання “Студентська наукова робота: зміст – структура – форма” [5]. Книжка містить зразки оформлення титульної сторінки, змісту, переліків, бібліографії, додаткових матеріалів, супровідних документів до захисту, детальний список мовних засобів, що стануть у нагоді при написанні тексту роботи. Студент має володіти методикою пошуку потрібної інформації, запису прочитаного, зіставлення власних здобутків зі здобутками інших науковців, узагальнення та грамотного оформлення отриманих результатів. Саме цих навичок і вмінь бракує виконавцям-початківцям наукової роботи. Книга розрахована на широке коло читачів, причетних до наукової та педагогічної діяльності студентів, магістрантів, аспірантів, учнів, учителів, викладачів вищих навчальних закладів.

Наука як система знань, організаційна структура наукових досліджень, їх класифікація, історія виникнення та розвитку, етапи організації, та методологічні основи, види наукових робіт та вимоги до їх оформлення розглядається у посібнику «Науково-дослідна діяльність в галузі освіти» [3]. Мета даного посібника – висвітлення теоретичних основ і змісту науково-дослідної діяльності студентів у їх професійній підготовці, тобто теоретичних і практичних основ для формування фахових знань, умінь і навичок майбутнього педагога, психолога, соціально-педагогічного працівника в умовах їх навчально-виховної діяльності. Адресовано широкому колу читачів причетних до наукової діяльності.

У «Методичних рекомендаціях до виконання та захисту курсових, дипломних, магістерських робіт» [2] наведено поетапну процедуру організації виконання курсової роботи та дипломного дослідження. Подано вимоги до структури курсової та випускної роботи, рекомендації до оформлення результатів досліджень, списку використаних джерел, додатків, а також порядок захисту. Методичні рекомендації адресуються студентам спеціальності «Психологія», а також тим, хто цікавиться підготовкою до написання, оформлення і захисту курсових та дипломних робіт.

Значне місце у посібнику “Наукознавство у системі професійної підготовки студентів” [4] відведено науковим основам пізнання дійсності, методам наукових досліджень в галузі біології, медицини, психології, педагогіки, шляхом активізації пізнавальної діяльності студентів при вивченн медико-біологічних дисциплін. Посібник містить рекомендації вченим-початківцям щодо вивчення основних методичних особливостей наукової праці. При його написанні використані основні діючі нормативні та інструктивні документи з організації та оформлення наукової роботи. Адресовано широкому колу читачів, причетних до наукової та педагогічної діяльності: студентам, магістрантам, аспірантам медико-біологічних, психолого-педагогічних та інших спеціальностей.

Комплексно розкрито систему організації науково-дослідної роботи студентів і магістрантів вищих навчальних закладів у праці Філінюка А. Г., Трембіцького А. М. “Наукова робота студента” [6]. Розкрито весь процес підготовки наукової роботи: від вибору теми наукового дослідження до завершення його розробки та апробації отриманих результатів. Висвітлено основи методології наукової творчості, викладені методика написання і правила оформлення рефератів, доповідей, статей, тез виступів, курсових, бакалаврських, дипломних, магістерських робіт та порядок їх оприлюднення. Призначена для студентів і магістрантів усіх спеціальностей і форм навчання, для всіх, хто має намір підвищити культуру своєї наукової роботи.

Список літератури:

  1. Білоусова Т. П. Теорія і практика підготовки наукової роботи : навчальний посібник / Т. П. Білоусова. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2008. – 244 с.
  2. Методичні рекомендації до виконання та захисту курсових, дипломних, магістерських робіт : методичні рекомендації для студентів спеціальності «Психологія» / Укладачі : Л. А. Онуфрієва, С. А. Михальська, Н. С. Славіна, О. А. Чеканська. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2017. – 40 с.
  3. Науково-дослідна діяльність в галузі освіти : навчально-методичний посібник / А. І. Босенко, О. М. Воржехівська, О. В. Гаврилов, В. А. Гурський; за ред. П. Д. Плахтія. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2014. – 160 с.
  4. Наукознавство у системі професійної підготовки студентів : навчальний посібник / П. Д. Плахтій, А. І. Шинкарюк, В. А. Гурський, Л. Г. Любінська. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2006. – 132 с.
  5. Студентська наукова робота : зміст – структура – форма : методичні рекомендації / Укладач Т. П. Білоусова. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2013. – 152 с.
  6. Філінюк А. Г., Трембіцький А. М. Наукова Робота студента : методичні рекомендації для студентів і магістрантів усіх спеціальностей і форм навчання. – Кам’янець-Подільський : КПДУ, редакційно-видавничий відділ, 2007. – 75 с.

Чопик Валентина Петрівна, бібліотекар
читального залу №2