Безпека та екологія в сучасному світі

  • -

Безпека та екологія в сучасному світі

Сучасна глобальна екологічна криза та глобальна екологічна катастрофа, що загрожують людству, наражають на небезпеку існування людини як біологічного виду і життя на планеті Земля.

Сьогодні важливим є питання про кардинальні зміни в організуванні взаємовідносин суспільства з природою. Зумовлено це збільшенням масштабів впливу людства на природу, зростанням чисельності населення. Розмір цього впливу досяг критичної межі й екологічної ємності планети. Людство увійшло в ХХІ ст. з розумінням відповідальності за наслідки техногенного впливу на природу й усвідомило, принаймі на рівні урядів, які підписали документи Ріо-92, Ріо-2002, необхідність докорінних змін в освоєнні, використанні і збереженні природних ресурсів.

У посібнику “Соціальна екологія: взаємодія людського суспільства та природи” розглянуто складні процеси взаємодії суспільства і природи, що відбуваються у світі та Україні. Передусім необхідно усвідомити, що живемо на планеті, ресурси якої не безмежні, закони збереження рівноваги геосистем складні і не досліджені. Їх вивчення потребує міжгалузевого, міждисциплінарного підходу, взаємодії природних і суспільних наук з подальшою інтеграцією знань, відповідно до цільового принципу управління. Також описано найважливіші процеси взаємодії людського суспільства, подано основи соціальної екології, історію становлення цієї галузі знань. Розглянуто причини виникнення сучасної екологічної кризи, а також способи її подолання, тенденції зміни основних компонентів природи, народонаселення[1].

В навчальному посібнику “Радіаційна екологія” розглянуто історію виникнення радіаційної екології, розтлумачено, чому радіація є однією з найсуттєвіших проблем людства. Показано, в який спосіб і за допомогою яких приладів здійснюється оцінювання радіаційної обстановки. Зосереджено увагу на особливостях ведення рослинництва і тваринництва на землях, які зазнали дії радіоактивного забруднення. Порушено питання щодо можливості захоронення радіоактивних відходів. Представлено матеріали, що дають змогу оцінити наслідки ядерних вибухів і спрогнозувати рівень забруднення сільськогосподарської продукції на територіях, уражених в результаті аварій АЕС і підприємств атомної промисловості[2].

У книзі “Важкі метали: надходження в грунти, транслокація у рослинах та екологічна небезпека” обговорено сучасний стан атмосферного повітря у промислових містах, забруднення грунтів сполуками важких металів і особливості їх акумуляції та міграції в системі “грунт-рослина”. Оцінена стійкість рослин до підвищеного рівня важких металів та можливість використання регуляторів росту і стимуляторів-адаптогенів для зниження токсичної дії на рослини. Висвітлені питання небезпеки забруднення довкілля важкими металами мають сприяти підвищенню суспільної свідомості та вдосконаленню державних програм поліпшення соціальної сфери у промислових центрах та мінімізації екологічних ризиків для населення[3].

Схожі проблеми висвітлені і у навчальному посібнику “Промислова екологія”. Особлива увага приділяється у ньому характеристиці забруднень навколишнього природного середовища підприємствами гірничодобувної, хімічної, машинобудівної, нафтопереробної, целюлозно-паперової промисловості. Розглянуто основні методи й засоби захисту навколишнього середовища на промислових підприємствах від хімічних забруднень, електромагнітних та радіоактивних випромінювань тощо. Проаналізовано методику проведення екологічної експертизи промислових об’єктів. Висвітлено поняття природного середовища, загальні властивості біосфери, розкрито суть біоценозу, подано характеристику основних джерел забруднення атмосфери, гідросфери та літосфери[4].

Книга “Транскордонні проблеми токсикології довкілля” адресована широкому колу читачів, всім, хто цікавиться проблемами і наслідками забруднення середовища і способами захисту від дії забруднень. У книзі розглянуто основні антропогенні токсиканти, джерела надходження отрут у навколишнє середовище, їхні трансформації в різних компонентах біосфери, накопичення в деяких живих істотах, токсична дія на різні біоценози тощо. Висвітленопроблеми нормування екотоксикантів, методи оцінки екологічної токсичності окремих антропогенних забруднень[5].

Посібник “Екологічна безпека: управління, моніторинг, контроль” містить всебічну систематизовану інформацію щодо захисту довкілля, глобальних та регіональних екологічних проблем, екологічної безпеки та державного контролю у галузі охорони довкілля, екологічної стандартизації та нормування, екологічної експертизи та аудиту тощо. Наведена інформація щодо національних систем моніторингу довкілля: атмосферного повітря, грунтів, води, відходів, біорізноманіття. Значна увага приділяється метрологічному забезпеченню контолю забруднення довкілля, системі стандартизації охорони довкілля, міжнародній стандартизації методів і засобів контролю стану довкілля, акредитації екологічних лабораторій, обробці результатів спостережень та їх використанню[6].

Світове співтовариство з кожним роком виявляє все більшу зацікавленість в охороні довкілля, забезпеченні сталого розвитку країн і регіонів, захисті інтересів майбутніх поколінь. Входження України до міжнародної спільноти, впровадження ринкових методів управління як економікою, так і окремими підприємствами і організаціями, вимагає знання і дотримання сучасних єдиних норм і правил в галузі екологічної діяльності, впровадження екологічно орієнтованих методів управління. Книги на дану тематику, які знаходяться у бібліотеці університету, детально розкривають актуальні проблеми управління екологічною безпекою в сучасному світі.

Список літератури:

  1. Назарук М. М. Соціальна екологія:взаємодія суспільства і природи : навч. посіб. – Львів :ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 348 с.
  2. Батлук В. А. Радіаційна екологія : навч. посіб. – Київ : Знання, 2009. – 309 с.
  3. Гришко В. М., Сищиков Д. В., Піскова О. М., Данильчук О. В., Машталер Н. В. Важкі метали: надходження в грунти, транслокація у рослинах та екологічна небезпека. – Донецьк : Донбас, 2012. – 302 с.
  4. Апостолюк С. О., Джигирей В. С., Апостолюк А. С. Промислова екологія : навч. посіб. – Київ : Знання, 2005. – 474 с.
  5. Безак-Мазур Е., Шендрік Т. Транскордонні проблеми токсикології довкілля. — Донецьк : Донбассинформ, 2008. – 300 с.
  6. Зеркалов Д.В. Екологчна безпека: управління, моніторинг, контроль : посібник. – Київ : КНТ, Дакор, Основа, 2007. – 412 с. (Серія: Міжнародна і національна безпека).

Клімчук Т.П., бібліотекар 1 категорії