Інформаційний бюлетень чтального залу природничого факультету

Інформаційний бюлетень чтального залу природничого факультету

Надійшли нові книги

Калинець-Мамчур З. Словник-довідник з альгології та мікології : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / З. Калинець-Мамчур. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 399 с. – (Серія: Біологічні студії).

Подано сучасні дані про будову, систематику, філогенію, особливості розмноження, розвитку й екологію водоростей і грибів. Словник-довідник охоплює широкий діапазон термінів альгології та мікології. Спеціальні розділи включають ілюстративний матеріал та етимологічний словничок.

Для студентів, аспірантів, викладачів кафедр ботаніки, мікології, екології класичних університетів, медичних, лісотехнічних, сільськогосподарських ВНЗ, фахівців у галузях фітопатології, лісового господарства, вчителів, для тих, хто цікавиться світом водоростей і грибів.

Кононова С. В. Теленомины палеарктики (Hymenoptera, Scelionidae) подсемейство Telenomidae : проект «Наукова книга» / С. В. Кононова. – Київ : Наук. думка, 2014. – 484 с.

У монографії розглянуто групу корисних перетинчастокрилих комах підродини теленомін, які мають велике наукове значення і відіграють важливу роль в регуляції чисельності комах у природних і антропогенних ландшафтах. Наведено визначальні таблиці й описи триб, родів і видів теленомін, відомих на сьогодні для території Палеарктики: всього у роботу включено 3 триби, 11 родів і 357 видів.

Для ентомологів-фауністів, систематиків, спеціалістів із захисту рослин, а також викладачів і студентів вищих навчальних закладів.

Прокопчук В. С. Топонімічний словник Кам’янця-Подільського / В. С. Прокопчук, І. О. Старенький. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2014. – 192 с.

Топонімічний словник Кам’янця-Подільського – результат тривалої дослідницької роботи з виявлення, локалізації, встановлення змісту назв різних географічних об’єктів міста – надасть можливість кам’янчанам і гостям міста краще пізнати його історію, культуру, економічне і побутове життя через призму топонімів і мікротопонімів, які зафіксували основні події, явища й особистості, пов’язані з історичним центром Поділля, і прислужиться педагогам, студентам, учням, туристам у поглибленому вивченні краю.

Манило Л. Г. Рыбы семейства Бычковые (Perciformes, Gobiidae) морских и солоноватых вод Украины / Л. Г. Манило. – Київ : Наук. думка, 2014. – 628с.

У монографії на основі іхтіологічних колекційних матеріалів Національного науково-природничого музею НАН України і літературних даних розглянуто зовнішню морфологію, біологію, поширення, промислове значення, охоронний статус і зоогеографічний склад представників родини Бичкові у межах північної частини Чорного моря та у Азовському морі. Для всіх видів наведено назви російською, українською і англійською мовами, типова територія, синоніми і назви, під якими вони згадувались у літературних джерелах. Проаналізовано їх особливості поширення з досліджуваних ділянок залежно від солоності води і у різних біоценозах. Подано таблиці для визначення родів і видів.

Для іхтіологів, гідробіологів, працівників рибного господарства, екологів, фахівців з охорони природи, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.

Кирпенко Н. И. Аллелопатическое взаимовлияние пресноводных водорослей : проект «Наукова книга» / Н. И. Кирпенко. – Київ : Наук. думка, 2013. – 252с.

У монографії на прикладі змішаних культур показано, що адаптацію водоростей до спільного існування супроводжує комплекс метаболічних порушень, характерних для загального неспецифічного адаптаційного синдрому клітинних систем, який розвивається у стресових умовах. У результаті алелопатичної взаємодії водоростей змінюється інтенсивність їхнього росту, фотосинтезу, дихання, білкового обміну, ферментативних та окисно-відновних процесів, нагромадження екзогенних метаболітів і продуктів пероксидного окиснення ліпідів. Встановлено, що у процесі взаємодії водорості здатні змінювати склад алелопатично активних екзометаболітів. Висловлено припущення, що в індукції захисних реакцій водоростей і перебудові їхнього метаболізму з метою підвищення стійкості до впливу інших видів беруть участь бензойна кислота й дигідрометилжасмонат.

Для гідробіологів, екологів, альгологів, фізіологів рослин та інших спеціалістів, які працюють у експериментальній біології.

Фауна Украины. Инфузории : [монография] / редкол. : И. А. Акимов, И. В. Довгаль, В. И. Монченко [и др.]. – Київ : Наук. думка, 2013. – Т. 36, вып.1: Суктории. – 266 с.

У монографії узагальнено результати досліджень автора й літературні дані щодо інфузорій класу Suctorea фауни України. Наведено загальну характеристику сукторій, розглянуто особливості їх морфології, екології, поширення, обговорено питання походження, філогенії та систематики групи. Подано ключі для визначення таксонів, а також діагнози 3 підкласів, 9 рядів, 2 підрядів, 24 родин, 41 роду і 102 видів сукторій. До розширеної англійської анотації включено таблицю для визначення.

Для зоологів, паразитологів, гідробіологів, фауністів і систематиків, а також викладачів і студентів вищих навчальних закладів.

Перспективы развития фундаментальных и прикладных исследований в области физики, химии и биологии воды : проект «Наукова книга» / под ред. В. В. Гончарука. – Київ : Наук. думка, 2011. – 406 с.

Проаналізовано перспективні напрями досліджень у галузі фізики, хімії та біології води. Розглянуто роль природних органічних сполук у формуванні якості питної води. Проаналізовано перспективи досліджень фізики води, що включають уявлення про кластероутворення, ізотопний склад води, взаємозв’язок процесів фізичного і хімічного впливу на воду із кластероутворенням. Висвітлено питання застосування нанофільтрації, керамічних мембран, фотокаталітичних мембранних реакторів для очищення води. Досліджено явище синергізму в процесах знезараження води різними методами. Проаналізовано можливості оцінювання якості питних вод методами біотестування, перспективи цілеспрямованого використання мікробіологічних процесів для очищення води від домішок органічної та неорганічної природи.

Для наукових працівників, які займаються питаннями хімії і технології води, інженерів-практиків, які працюють у сфері питного водопостачання й очищення стічних вод, студентів вузів – майбутніх дослідників, технологів, екологів, працівників державних служб, що контролюють стан водних ресурсів і питного водопостачання.

Булах П. Е. Теория устойчивости в интродукции растений : проект «Наукова книга» / П. Е. Булах, Н. И. Шумик. – Київ : Наук. думка, 2013. – 149 с.

У монографії розглянуто теоретичні аспекти стійкості інтродукованих рослин з позицій системного аналізу. Розширено погляди на комбіновану стійкість. Запропоновано методичні принципи її визначення. Описано математичну модель залежності стійкості рослин від одночасної дії двох і більшої кількості факторів зовнішнього середовища. На різних ієрархічних рівнях проаналізовано існуючі критерії стійкості і показано можливість їх використання в інтродукції рослин. Особливу увагу приділено критеріям життєвого стану організмів та аналізу ритміки росту і розвитку інтродуцентів. Наведено приклади інтенсифікації життєвих процесів у рослин в умовах культури. Обговорюються механізми забезпечення стійкості організмів з позиції теорії надійності та роль енергетичних показників в оцінюванні їхнього функціонального стану. Запропоновано методи штучного підвищення стійкості рослин в нових умовах довкіля.

Для ботаніків, екологів й фізіологів рослин, викладачів і студентів вишів.

Зерова М. Д. Обзор видов рода Nikanoria (Himenoptera, Eurytomidae) мировой фауны : проект «Наукова книга» / М. Д. Зерова – Київ : Наук. думка, 2013. – 125 с.

У монографії наведено огляд видової різноманітності всіх відомих на сьогодні видів роду Nikanoria Nikolskaja. Проаналізовано особливості морфології, трофічних зв’язків і географічного поширення видів, на основі чого обґрунтовано положення щодо систематичної валідності роду Nikanoria. У роботі представлено ілюстровані описи 39 видів, з них 2 нових для науки, а також подано таблицю для визначення видів.

Для ентомологів біологічних і сільськогосподарських наукових установ, викладачів і студентів біологічних факультетів вищих навчальних закладів.

Анистратенко В. В. Моллюски Азовского моря : проект «Наукова книга» / В. В. Анистратенко, И. А. Халиман, О. Ю. Анистратенко. – Київ : Наук. думка, 2011. – 170 с.

У монографії описано молюски, що мешкають в Азовському морі, Молочному та Утлюцькому лиманах, а також у Таганрозькій затоці. Наведено характеристику Азовського моря та короткий нарис історії вивчення його молюсків. Розглянуто матеріал, методи збору та дослідження молюсків, морфологію типу Молюски в цілому й класів Черевоногі та Двостулкові. Схарактеризовано ознаки м’якого тіла і черепашки, які використовують для опису і визначення видів. Наведено опис усіх відомих в акваторії регіону видів молюсків (за винятком прісноводних). Обговорено питання гео¬графічного поширення та деякі особливості біології молюсків Азовського моря залежно від солоності води.

Для спеціалістів-зоологів, гідробіологів, аспірантів, студентів біологічних факультетів, школярів-натуралістів і широкого кола любителів природи.

Атлас диноцист палеогена Украины, России и сопредельных стран : проект «Наукова книга» / отв. ред. А. С. Андреева-Григорович. – Київ : Наук. думка, 2011. – 221с.

В атласі представлено все різноманіття палеогенових цист динофлагелат території колишнього СРСР. Наведено короткий огляд будови клітини, життєвого циклу та екології сучасних динофлагелат, а також детальну будову й морфологію викопних диноцист, принципи класифікації, методику вилучення їх з породи. Описано нові види і уточнено діагнози відомих таксонів. Показано стратиграфічне значення диноцист для розчленування і кореляції палеогену. Складено таблицю вертикального поширення їх від нижнього палеоцену до нижнього міоцену. Схарактеризовано зональні підрозділи за диноцистами палеогену України і Росії.

Для альгологів, палеоальгологів, палінологів, біостратиграфів і геологів, а також аспірантів і студентів геологічних вищих навчальних закладів. Може бути використаний як визначник палеогенових диноцист.

Періодичні видання у фондах наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : бібліогр. покажч. / [упоряд.: В. С. Прокопчук, С. О. Кантлін ; відп. ред. В. С. Прокопчук]. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ ім. Івана Огієнка, 2014. – 87 с.

Покажчик містить бібліографічну інформацію про періодичні видання, які зберігаються у фондах наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, систематизовані за розділами «Українські видання» та «Зарубіжні видання» й подані в хронологічному та алфавітному порядку. Вказано рік видання, наявні номери, періодичність виходу журналів та бібліотечні підрозділи університету, де вони знаходяться.

Покажчик призначений для науковців, викладачів, студентів, працівників закладів та установ освіти, культури, а також усіх, хто цікавиться періодичною пресою.

Плахтій П. Д. Фізіологія та психологія праці / П. Д. Плахтій, А. М. Савчук ; за ред. П. Д. Плахтія. – Кам’янець-Подільський : «Медобори – 2006», 2014. – 352 с.

Навчальний посібник з фізіології та психології праці написаний у відповідності до вимог кредитно-модульної системи навчання включає в себе курс лекцій, варіанти модульної контрольної роботи, питання для екзаменаційних випробувань, індивідуальні науково-дослідні завдання.

Для студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Никифоров К. Г. Основы современного естествознания : учеб. пособ. по курсу «Концепция современного естествознания» / К. Г. Никифоров. – Калуга : Изд-во КГПУ им. К. Э. Циолковского, 2001. – 272 с.

ПРезультатом інтеграції сучасних природничих наук є відтворення єдиної науки про Природу – природознавства. Посібник оріна адекватне відображення цього процесу в освіті, на формування цілісного погляду на навколішній Світ без традиційного поділу на фізичний, хімічний, біологічний аспект.

Обговорено імовірнісний характер мікросвіту і принцип невизначеності як основний закон його функціонування, структурні елементи і рівні організації матерії. Наведено сучасні космологічні уявлення про походження та еволюцію Всесвіту, галактик, зірок, про виникнення планетарних систем, дані про структуру й особливості планет Сонячної системи. Вивчено сучасні концепції природи будови Землі і глобальної тектоніки, цинічне випромінювання і тепловий баланс. Подано уявлення про біосферу та структурні рівні живої матерії, про її самоорганізацію та еволюцію.

Посібник призначений для студентів, магістрантів та аспірантів, які не спеціалізуються в галузі природничих наук; може бути корисним для викладачів природничо-наукових дисциплін в школах, ліцеях, коледжах.

Підготувала бібліотекар
читального залу природничого факультету Волковинська І. Т.