Довідкові видання відділу рідкісних видань

  • -

Довідкові видання відділу рідкісних видань

Бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка цілеспрямовано та всебічно забезпечує інформаційні потреби освітнього процесу і науково-дослідної роботи. Пріоритетними напрямами її діяльності є інформування користувачів про зміст бібліотечного фонду та його збереження, невід’ємною складовою якого є довідкові видання.

Мета науково-допоміжного бібліографічного покажчика – ознайомити читачів із наявними довідковими виданнями, що зберігаються у відділі рідкісних видань бібліотеки університету.

Пропонований покажчик містить інформацію про довідкові видання, що хронологічно охоплюють ХVIII – XX ст. Найдавніше видання датується 1732 роком.

Бібліографічні записи систематизовано у 2-х розділах, у межах розділів – за алфавітом прізвищ авторів та назв документів. До 1-го розділу увійшли видання, опубліковані протягом 1732–1917 рр. У 2-му розділі описано видання, що вийшли друком упродовж 1918–2001 рр. Серед укладачів видань – відомі українські та зарубіжні науковці, лікарі, філософи, літературознавці та мовознавці, а саме: І. Андрієвський, Г. Вебер, С. Венгеров, В. Виноградов, Б. Грінченко, П. Житецький, П. Ромашкевич, И. Павловский та ін.

Бібліографічний опис здійснено згідно зі стандартом ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» та ДСТУ 3582:2013 «Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила». Опис довідкових видань подано мовою оригіналу документа після опрацювання de visu із дотриманням правил орфографії, пунктуації та фонетичних особливостей відповідної епохи.

Із довідковими виданнями можна ознайомитися в читальному залі відділу рідкісних видань бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Електронну версію науково-допоміжного бібліографічного покажчика оприлюднено на веб-сайті бібліотеки та в інституційному репозитарії (електронному архіві) ElarK-PNU університету.

Покажчик розраховано на науковців, науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, вчителів, здобувачів вищої освіти, а також для всіх, хто цікавиться рідкісними довідковими виданнями.