Інформаційно-мережева культура та правила цифрового етикету

На сьогодні, у зв’язку зі стрімким розвитком інформаційних технологій, цифровий світ став невід’ємною частиною нашого життя. Через такі складні обставини у світі загалом та в Україні зокрема, як пандемія COVID-19 та повномасштабна російська агресія проти нашої держави, чимало повсякденних та необхідних для нас речей перейшло у віртуальну площину (дистанційна освіта, віддалена робота, комерційні послуги через Інтернет, спілкування з рідними та близькими, тощо). Крім того, у цифровий вимір разом з людським спілкуванням перейшли також і культура, етика та етикет спілкування.

Тому сучасній людині для того, щоб іти в ногу з часом та уникати будь-яких прикрощів, пов’язаних з низьким рівнем власної цифрової грамотності, вкрай необхідно бути обізнаною щодо інформаційної культури, а також етики й етикету живого та віртуального спілкування. Пропонуємо Вашій увазі підбірку видань, що допоможуть читачеві збагатити свої знання стосовно цих питань.

Навчальний посібник «Інформаційна культура студента» (укладач С. В. Паршуков) [1] є частиною навчально-методичного комплексу (НМК) з курсу «Інформаційна культура студента». Висвітлює теоретичні основи інформаційної культури, загальні відомості про традиційні (карткові) та електронні інформаційно-пошукові системи.

Призначений для студентів Уманського державного педагогічного університету.

Навчально-методичний посібник «Культура спілкування» (автори: Ф. С. Арват, Є. І. Коваленко, С. В. Кириленко, П. М. Щербань) [2] широко розкриває професійно-педагогічне спілкування як систему соціально-психологічної взаємодії педагога і вихованців, змістом якої є обмін інформацією, виховний вплив, організація взаємин за допомогою комунікативних засобів.

Посібник складається з різноманітних моделей організації безпосереднього спілкування в сім’ї та в навчально-виховному процесі школи, достатньої кількості психолого-педагогічних завдань і ситуацій, що віддзеркалюють особливості педагогічного спілкування, та методичних рекомендацій з самооцінки діяльності вчителя.

Посібник розрахований на вчителів загальноосвітніх шкіл, студентів педагогічних інститутів, училищ та батьків.

У навчальному посібнику Малахова В. А. «Етика спілкування» [3] розглядається етична проблематика людського спілкування на прикладі найважливіших підходів до неї в давній та сучасній філософській думці. Читач запрошується до осмислення і зіставлення етичних аспектів концепцій М. Бубера, К. Ясперса, Ж.-П. Сартра, М. Бахтіна, Г. батищева, Е. Левінаса та інших мислителів.

Окреслюються ключові, наскрізні теми, що визначають концептуальний каркас етики спілкування в цілому. Це – співвідношення діалогу й екзистенціальної комунікації, відкритості іншим і власної ідентичності, «Другого» і «Третього» як особливих позицій у людських взаєминах, слова і мовчання, справедливості й любові. Розкривається першочергове значення морально-етичної проблематики спілкування для нашого сьогодення.

Для студентів вищих навчальних закладів.

Навчально-методичний посібник О. М. Опалюка та Ю. В. Сербалюка «Культура спілкування. Психологічні основи професійного спілкування» [4] містить методичні поради майбутнім педагогічним та соціальним працівникам спеціальних загальноосвітніх закладів для проведення занять у школах та гуртках психолого-педагогічного профілю.

Посібник рекомендований для викладачів та студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації зі спеціальності «Соціальна педагогіка», «Психологія праці та управління», «Практична психологія».

У навчальному посібнику Я. Радевича-Винницького «Етикет і культура спілкування» [5] розглянуто основні аспекти культури спілкування та етикету. Висвітлено питання стилів мови і мовлення, нормативності, двомовності спілкування, поведінки у стандартних етикетних ситуаціях. Подано рекомендації для адресанта, адресата, а також для третьої особи, присутньої при розмові. Особливу увагу зосереджено на важливості вибору тих або інших мовних одиниць у мовленні. Описано вплив невербальних засобів спілкування (поза, міміка, погляд та ін.). Окремим розділом представлено питання антиетикету у спілкуванні (інвективна лексика і фраземіка, табу й евфемізми).

Призначено для студентів і викладачів вищих навчальних закладів. ділових людей, громадських діячів, а також усіх, хто прагне підвищити рівень знання української мови.

Навчальний посібник Свістельник І. «Інформаційна культура студента» [6] висвітлює теоретичні основи інформаційної культури, загальні відомості про традиційні (карткові) та електронні інформаційно-пошукові системи; систему інформаційного забезпечення галузі фізичної культури і спорту; методику пошуку інформації та аналітичне опрацювання джерел інформації.

Призначений для студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ :

  1. Інформаційна культура студента : навчальний посібник / укладач С. В. Паршуков. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2014. – 121 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі.
  2. Культура спілкування: навчально-методичний посібник / Ф. С. Арват, Є. І. Коваленко, С. В. Кириленко, П. М. Щербань. – К. : ІЗМН, 1997. – 328 с.
  3. Малахов В. А. Етика спілкування: навчальний посібник / В. А. Малахов. – Київ : Либідь, 2006. – 400 с.
  4. Опалюк О. М. Культура спілкування. Психологічні основи професійного спілкування: навчально-методичний посібник / О. М. Опалюк, Ю. В. Сербалюк. – Кам’янець-Подільський : «МЕДОБОРИ» (ПП Мошак М. І.), 2006. – 192 с.
  5. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування: навчальний посібник / Я. Радевич-Винницький. – Львів : СПОЛОМ, 2001. – 225 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі.
  6. Свістельник І. Інформаційна культура студента: навчальний посібник / І. Свістельник. – Київ : Кондор, 2018. – 182 с.

Олеся МАРЦЕНКІВСЬКА, бібліотекар читального залу № 2