Інклюзія для всіх: різні і рівні

Інклюзія – поняття ширше, ніж просто доступність, це створення умов для людей з особливими потребами повноцінно брати участь у всіх аспектах життя, включаючи освіту, роботу, громадську діяльність та відпочинок. І це важливо для суспільства в цілому, бо воно стає більш справедливим та рівноправним.

Тематична виставка нової літератури, отриманої читальним залом №1 на замовлення кафедри спеціальної та інклюзивної освіти висвітлює деякі з викликів, які стоять перед нашою системою освіти, і те, що ми можемо зробити, щоб подолати їх. Зміна стереотипних підходів, адаптація освітніх програм та прагнення до інноваційності і творчих рішень сприяють соціальній згуртованості та здатності бути відкритими і поважати та приймати різних як рівних, визнаючи, що різноманіття є цінним, а люди повинні мати рівні можливості. І для цього, насамперед, потрібна інформованість як професіоналів, так і широкого загалу про інклюзію як явище, про інклюзивні програми та заклади і про освіту, починаючи з дошкільної, бо саме там закладаються основи здорового суспільства.

Список експонованої літератури :

 1. Базима, Н. В. Розвиток мовлення дітей з аутизмом / Н. В. Базима. – Харків : Ранок, 2022. – 144 с.
 2. Буйняк, М. Г. Психологічна готовність педагогів до інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами: соціально-психологічний треніг : навч.-метод. посіб. / М. Г. Буйняк ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ ім. І. Огієнко, 2021. – 115 с.
 3. Дитина із синдромом Дауна / О. В. Чеботарьова, І. В. Гладченко, д. Р. Василенко-ван, Н. І. Ліщук. – Харків : Ранок, 2018. – 48 с.
 4. Душка, А. Л. Дитина з розладами аутистичного спектра / А. Л. Душка. – Київ : Літера ЛТД, 2019. – 32 с.
 5. Зарицька, В. Психологія комунікативної толерантності в умовах інклюзивного навчання : монографія / В. Зарицька, В. Лапа. – Херсон : Гельветика, 2019. – 210 с.
 6. Колупаєва, А. А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи : монографія / А. А. Колупаєва. – Київ : Самміт-Книга, 2009. – 272 с.
 7. Колупаєва, А. А. Інклюзивне навчання: вибір батьків / А. А. Колупаєва, Л. М. Наконечна. – Харків : Ранок; Кенгуру, 2018. – 56 с.
 8. Колупаєва, А. А. Діти з особливими потребами в загальноосвітньому просторі / А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко. – Київ : Літера ЛТД, 2019. – 112 с.
 9. Колупаєва, А. А. Інклюзивна практика: технології навчання / А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко. – Київ : Література ЛТД, 2019. – 160 с.
 10. Костенко, Т. М. Дитина з порушенням зору / Т. М. Костенко. – Харків : Ранок, 2018. – 40 с.
 11. Литовченко, С. В. Дитина з порушенням слуху: / С. В. Литовченко, В. В. Жук, О. М. Таранченко. – Харків : Ранок, 2018. – 56 с.
 12. Мартиненко, І. В. Комунікативний тренінг для дошкільників з порушеннями мовлення / І. В. Мартиненко. – Харків : Ранок, 2018. – 120 с.
 13. Мартинчук, О. В. Підготовка фахівців зі спеціальної освіти до професійної діяльності в інклюзивному середовищі : монографія / О. В. Мартинчук. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 430 с.
 14. Миронова, С. Корекційна психопедагогіка. Олігофренопедагогіка : підручник / С. Миронова, О. Чопік ; Кам’янець-Подільський національний ун-т імені Івана Огієнка. – Вид. 2-ге, переробл. та допов. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний ун-т імені Івана Огієнка, 2023. – 332 с.
 15. Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років “Віконечко” / за заг. ред. Л.І. Прохоренко. – Тернопіль : Мандрівець, 2020. – 312 с.
 16. Прохоренко, Л. І. Дитина із труднощами у навчанні / Л. І. Прохоренко. – Харків : Ранок, 2018. – 48 с.
 17. Психологічний супровід інклюзивної освіти : підручник / за заг. ред. Т.О.Докучиної. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ ім. І. Огієнко, 2020. – 171 с
 18. Психолого-педагогічний супровід навчання дітей з інтелектуальними порушеннями. – Харків : Ранок, 2020. – 256 с.
 19. Рібцун, Ю. В. Дитина з порушеннями мовленнєвого розвитку / Ю. В. Рібцун. – Харків : Ранок, 2018. – 40 с.
 20. Соціальна та освітня інклюзія: історія , сучасність, перспективи розвитку : колективна монографія. Ч.1 : Інституційні та особистісні аспекти впровадження в Україні / за заг. ред. С.П. Миронової, Л.Б. Платаш ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Технодрук, 2021. – 352 с.
 21. Сухіна, І. В. Гіперактивна дитина / І. В. Сухіна. – Харків : Ранок, 2020. – 40 с.
 22. Сучасні тенденції у розвитку науки та освіти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених 23 березня 2017 р. / [ред.кол.: С.А.Копилов(голова) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Рута, 2017. – 65 с.
 23. Трикоз, С. В. Дитина з порушеннями інтелектуального розвитку / С. В. Трикоз, Г. О. Блеч. – Харків : Ранок, 2018. – 40 с.
 24. Чеботарьова, О. В. Дитина із церебральним паралічем / О. В. Чеботарьова, Л. В. Коваль, Е. А. Данілавічютє. – Харків : Ранок, 2018. – 40 с.

Ірина ЛУК’ЯНЧУК, провідний бібліотекар читального залу №1