Підприємництво – мистецтво ефективності

Підприємництво – це мистецтво ефективного управління ресурсами для створення та розвитку успішного бізнесу. Вивчення основ підприємництва закладає фундамент найважливішого комплексу практичних економічних знань.

Користувачі мають нагоду ознайомитися з навчальними посібниками та збірниками, в яких висвітлюються теоретичні і практичні питання розвитку і формування економіки підприємств, як суб’єктів господарювання. У виданнях, представлених на виставці, автори з’ясовують закономірності розвитку підприємств і розглядають суть категорій і показники економічної ефективності діяльності підприємств, методи організації виробництва, пропонують шляхи використання всіх видів ресурсів (персоналу, фондів, нематеріальних та інвестиційних ресурсів), окреслюють орієнтири у плануванні та фінансово-економічній результативності виробництва.

 

 

 

 

Представлені видання :

 1. Аніловська Г. Я. Інформаційні системи і технології у фінансах : навч. посіб. / Г. Я. Аніловська, Н. С. Марушко, Т. М. Стоколоса ; М-во внутрішніх справ України, Львівський держ.ун-т внутрішніх справ. – Львів : Магнолія 2006, 2018. – 311 с
 2. Антонюк Я. М. Комерційна діяльність : навч. посіб. / Я. М. Антонюк, І. М. Шиндировський. – Львів : Магнолія 2006, 2018. – 333 с.
 3. Варналій З. С. Конкуренція і підприємництво : монографія / З. С. Варналій ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання України, 2015. – 463 с.
 4. Відкриття і припинення підприємницької діяльності : збірник законодавства і зразків документів / упоряд. Руснак Ю.І. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 422 с.
 5. Гупта С. Цифрова стратегія : посібник із переосмислення бізнесу / С. Гупта. – Київ : КМ-БУКС, 2020. – 318 с
 6. Дідківський М. І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : навч. посібник / М. І. Дідківський. – Київ : Знання, 2006. – 463 с.
 7. Економіка підприємства : навч. посіб. / В. І. Мацибора, В. К. Збарський, Т. В. Мацибора. – Київ : Каравела, 2008. – 312 с.
 8. Економіка торговельного підприємства : навч. посіб. / Н. А. Мазур, І. В. Семенець, І. А. Лопащук. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, 2020. – 190 с. –
 9. Економічна безпека підприємства : [навч.-метод. посіб.] / [уклад. І.В. Ящишина] ; М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім.І. Огієнка, Каф. економіки підприємства. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2016. – 85 с.
 10. Іванова В. В. Планування діяльності підприємства : навч. посібник / В. В. Іванова. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 472 с.
 11. Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів : навч. посіб. / О. М. Томашевський, Г. Г. Цегелик, М. Б. Вітер, В. І. Дубук. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 295 с.
 12. Карлін М. І. Правові основи підприємництва : навч. посіб. / М. І. Карлін. – 2-ге вид. випр. і допов. – Київ : Кондор, 2006. – 368 с.
 13. Кривов’язюк І. В. Підприємство в умовах ринку : навч. посіб. / І. В. Кривов’язюк ; Луцьк. держ. техн. ун-т, Волинськ. ін-т економіки та менеджменту. – Київ : Кондор, 2009. – 838 с
 14. Кучеренко В. Р. Бізнес-планування фірми : навч. посіб. / В. Р. Кучеренко, В. А. Карпов, О. С. Маркітан. – Київ : Знання, 2006. – 423 с
 15. Кучеренко Т. Є. Звітність підприємств : підручник / Т. Є. Кучеренко, В. С. Уланчук, О. Г. Шайко. – Київ : Знання, 2008. – 492с.
 16. Марущак С. М. Оцінка та управління підприємницькими ризиками / С.М. Марущак, Г.В. Єфімова, О.В. Пащенко. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 296 с.
 17. Методичні вказівки до підготовки та захисту курсових робіт з дисциплін: “Управління витратами”, “Потенціал, планування і розвиток підприємства”, “Стратегія та інноваційна діяльність підприємства” : для студентів спеціальності 051 “Економіка” денної та заочної форм навчання / О. К. Кушнір, О. П. Свідер. – Кам’янець-Подільський : Видавець Ковальчук О.В., 2020. – 58 с.
 18. Мостенська Т. Л. Корпоративне управління : підручник / Т. Л. Мостенська, В. О. Новак, М. Г. Луцький. – Київ : Каравела, 2011. – 400 с.
 19. Підприємництво в Україні: історико-інституційний аналіз : монографія / за ред. В.В. Небрат ; НАН України, ДУ “Ін-т економіки та прогнозування НАН України”. – Київ : [б. в.], 2019. – 531 с.
 20. Тарасюк Г. М. Планування діяльності підприємства : навч. посіб. / Г. М. Тарасюк, Л. І. Шваб. – Четверте видання. – Київ : Каравела, 2011. – 352 с.
 21. Тарасюк Г. М. Планування діяльності підприємства : навч. посіб. / Г. М. Тарасюк. – Київ : Кондор, 2009. – 266 с.
 22. Управління потенціалом підприємства : навч. посіб. / Березін О.В., Дуда С.Т., Міценко Н.Г. – Львів : Магнолія 2006, 2018. – 307 с.
 23. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств : підручник / О.С. Філімоненков, Д.І. Дема; за ред. О.С. Філімоненкова. – Київ : Алерта, 2009. – 496 с.
 24. Фінанси підприємств : підручник / О. Б. Курило, Л. П. Бондаренко, О. Й. Вівчар, О. М. Чубка. – Київ : Кондор, 2020. – 338 с.
 25. Хомяков В. І. Управління потенціалом підприємства : навч. посіб. / В. І. Хомяков, І. В. Бакум. – Київ : Кондор, 2009. – 400 с.
 26. Хопчан М. І. Практикум з дисципліни “Планування діяльності підприємств” / М. І. Хопчан, В. М. Хопчан, О. Я. Лотиш. – Тернопіль : ТАНГ, 2006. – 203 с.
 27. Цифрова економіка : навч. посіб. / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. “Херсон. держ. аграрн. ун-т”. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. – 227 с.
 28. Шегда А. В. Ризики в підприємництві: оцінювання та управління : навчальний посібник / А. В. Шегда, М. В. Голованенко ; А.В. Шегда, М.В. Голованенко; за ред. А.В. Шегди. – Київ : Знання, 2008. – 271 с.

Лариса БЕСАРАБЧУК, бібліотекар читального залу природничо-економічного факультету