Інноваційні технології в освіті

Реформування освіти України в напрямку інтеграції в європейський освітній простір передбачає розробку та впровадження інноваційних освітніх систем і технологій. Згідно Закону України «Про освіту» ст. 51 серед професійних компетентностей педагогічного працівника є практичні вміння застосування сучасних методів і технологій навчання.

Вашій увазі пропонується віртуальна виставка літератури «Інноваційні технології в освіті» з фонду читального залу педагогічного факультету.

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : посібник / І. М. Дичківська. – 2-ге вид., допов. Київ : Академвидав, 2012. – 352 с.

У підручнику розкрито загальні засади педагогічної інноватики, сутність і особливості педагогічної технології, інноваційної діяльності педагога, а також найпоширеніші у дошкільній і початковій освіті інноваційні педагогічні технології. Розглянуто різноманітні аспекти готовності педагога до інноваційної діяльності з урахуванням сучасних пріоритетів освіти.

Підручник адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться педагогам-практикам, усім, хто цікавиться нестандартними методами навчання і виховання.

Дорож І. А. Методика навчання освітньої галузі «Технології» / І. А. Дорож, А. Ф. Ковальчук. – Кам’янець-Подільський : Д. Г. Зволейко, 2018. – 264 с.

У посібнику розглянуто питання обробки паперу і картону, волокнистих та текстильних матеріалів, робота з різними матеріалами та конструювання, а також методичні рекомендації що до виконання лабораторних робіт з трудового навчання та художньої праці з практикумом.

Розкрито питання завдань, змісту, організації та методів навчання учнів початкових класів з трудового навчання, а також структуру сучасного уроку трудового навчання.

Литвинов А. С. Педагогічний провайдинг інновацій в освіті : навч. посіб. / А. С. Литвинов. – Суми : Університетська книга, 2018. – 265 с.

Посібник охоплює теми, передбачені програмою навчальної дисципліни «Провайдинг інновацій в освіті». Розглядаються концептуальні положення теорії інноваційного розвитку, принципи та методи державного регулювання інноваційної діяльності, методологічні й теоретико-методичні основи організації та управління інноваційним процесом. Посібник містить приклади механізму інформаційного забезпечення навчального закладу та комплекс методик для визначення рівня готовності майбутніх педагогів до інноваційної професійної діяльності.

Буде корисним для викладачів, аспірантів і студентів педагогічних закладів вищої освіти, а також широкого кола читачів, яких цікавлять проблеми впровадження інновацій.

Литвинюк Г. І. Проектна діяльність в освітньому середовищі : метод. посіб. / Г. І. Литвинюк, О. І. Когут, О. Р. Кульматицька. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2014. – 126 с.

Методичний посібник містить не лише описи проектів різної тематичної спрямованості, а й цільову програму. За нею можна втілювати у шкільне життя учнівські ідеї, які мають випереджувальний характер, що становитимуть компетентнісний потенціал проектної діяльності в навчально-виховному просторі школи.

Пропонується для використання у роботі вчителям, класним керівникам, вихователям груп продовженого дня, студентам педагогічних вузів.

Остапенко Н. М. Технологія сучасного уроку рідної мови : навч. посіб. / Н. М. Остапенко, Т. В. Симоненко, В. М. Руденко. – Київ : Академія, 2012. – 245 с.

У сучасній навчально-виховній системі все актуальнішим стає технологічний підхід в організації процесу навчання, який активізує ініціативність учнів на уроці, сприяє підвищенню якості їх взаємодії з учителем, стимулює їхні творчі здібності. Сутність та особливості його впровадження розкрито в пропонованому навчальному посібнику, зміст якого відповідає сучасним тенденціям формування фахової і методичної майстерності учителів-словесників. Розглянуто в ньому і теоретичні засади їх професійної компетентності, технології конструювання уроків рідної мови.

Особливо прислужаться студентам і вчителям спроектовані моделі усіх типів уроків, основані на інноваційних методах, прийомах і засобах навчання.

Федорчук В. В. Педагогічні технології в початковій школі : навч.-метод. посіб. / В. В. Федорчук ; М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2014. – 267 с.

У навчально-методичному посібнику стисло і систематизовано викладено основний зміст курсу «Педагогічні технології в початковій школі» відповідно до навчальної програми та з урахуваннм сучасних досягнень педагогічної науки. Основний і додатковий матеріали посібника можуть використовуватися під час аудиторної роботи, а також для організації самостійної роботи студентів.

Може бути корисним студентам напряму підготовки «Педагогічна освіта», викладачам, педагогам-практикам.

Чепіль М. М. Педагогічні технології : навч. посіб. / М. М. Чепіль, Н. З. Дудник. – Київ : Академвидав, 2012. – 224 с. – (Альма-матер).

Досягнення мети завжди залежить від вибору шляху та особистості, яка його долає. У педагогічній справі – від навчально-виховних технологій, уміння ефективно їх застосовувати, компетентно реагувати на все нові цивілізаційні виклики сучасній школі. У пропонованому посібнику викладено теоретичні, прикладні, особистісні аспекти використання педагогічних технологій, розкрито сутність, типологічну структуру, історію розвитку, специфіку найпоширеніших у світовій і вітчизняній практиці педагогічних технологій, а також важливість особистісного фактора у їх упровадженні.

Адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться педагогам-практикам, усім зацікавленим в організуванні педагогічного процесу на інноваційній основі.

Шестобуз О. С. Сучасні інформаційні технології : навч.-метод. посіб. / О. С. Шестобуз. – Чернівці : ЧНУ, 2015. – 212 с.

Посібник розкриває структуру навчальної дисципліни «Сучасні інформаційні технології» відповідно до організації навчання за кредитно-модульною системою. Містить зміст лекційного матеріалу, практичних занять, завдання для самостійної роботи, запитання для контролю та самоконтролю, тематику індивідуальних завдань, критерії оцінювання, список рекомендованої літератури.

Для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання закладів вищої освіти.

Т. В. Сологуб,
завідувач сектору читального залу педагогічного факультету